Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η ζάχαρη οδηγεί σε συσσώρευση λίπους γύρω από την καρδιά
[Iatronet]: Η ζάχαρη οδηγεί σε συσσώρευση λίπους γύρω από την καρδιά

[Iatronet]: Η ζάχαρη οδηγεί σε συσσώρευση λίπους γύρω από την καρδιά

ΠλιΟΟΞ΄Ξ·Ο ΞΉΟΟΟΟ Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οδιά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ κοιλιά Ξ±ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΟνΡι ΟΞ·ΞΌΞΉΞΊΞ­Ο ΞΏΟ ΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ρίναι Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ»Ξ±Ξ²Ξ΅Ξ―Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±.

Ξ ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο ΟΞ· λίΟΞΏΟ Ο Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οδιά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ κοιλιά, ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±.

ΞΟ ΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ European Journal of Preventive Cardiology.

Ξ Ms. So Yun Yi, ΟΞΏΟ University of Minnesota School of Public Health, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟολλΞ? ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·, Ξ· Ξ΅ΟΞΉΟλέον ΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΟΞ­ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ λίΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞΏΞΈΞ·ΞΊΞ΅ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ.

ΞΟ ΟΟΟ ΞΏ λιΟΟΞ΄Ξ·Ο ΞΉΟΟΟΟ Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οδιά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ κοιλιά Ξ±ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΟνΡι ΟΞ·ΞΌΞΉΞΊΞ­Ο ΞΏΟ ΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ρίναι Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ»Ξ±Ξ²Ξ΅Ξ―Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±.

΀α Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± Ο ΟΞΏΟΟΞ·ΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΟ ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΟΞ½ ΟΞ±ΞΊΟΞ¬ΟΟΞ½.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ­Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΞ· ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΟΟΟΞ½ΞΉΞ±Ο ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ·Ο ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟοθΡμάΟΟΞ½ λίΟΞΏΟ Ο Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οδιά ΞΊΞ±ΞΉ άλλα ΟΟΞ³Ξ±Ξ½Ξ±.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΡίΟΞ±Ξ½ 3.070 Ο Ξ³ΞΉΞ΅Ξ―Ο Ξ¬Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΞΉ, 18 Ξ­ΟΟ 30 Ξ΅ΟΟΞ½.

ΣΡ διάΟΟΞ·ΞΌΞ± 20 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟΟΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ· ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· ΟΟΞΏΟΞ―ΞΌΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟΞ·ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ 3 ΟΞΏΟΞ­Ο. ΞΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 25 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±, ΞΏΞΉ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο Ο ΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ Ξ±ΞΎΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΟΞΏ ΞΈΟΟΞ±ΞΊΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ κοιλιά Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟΟηθΡί ΞΏ ΟΞ³ΞΊΞΏΟ Ξ»Ξ―ΟΞΏΟ Ο.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ Ξ· ΟΟΟΟληΟΞ· ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΞ΅ διάΟΟΞ·ΞΌΞ± 20 Ξ΅ΟΟΞ½ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο ΟΞ· λίΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞ³ΟΟΞ΅ΟΞ±. Ξ₯ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΟΟΟληΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟ ΞΊΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞ·Ο ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο ΟΞ· λίΟΞΏΟ Ο Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΟΞ³Ξ±Ξ½Ξ±.

Ξ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ?ΟΟΞΉΞ± ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ΅ΟΡι Ξ½Ξ± μΡιΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ άνθΟΟΟΞΏΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ± ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞ·Ο ΞΆΞ¬ΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!