Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Ο βιολογικός παράγοντας ‘’Anakinra’’ για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19
[Iatronet]: Ο βιολογικός παράγοντας ‘’Anakinra’’ για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19

[Iatronet]: Ο βιολογικός παράγοντας ‘’Anakinra’’ για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19

ΠβιολογικΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΞΌΞ΅Ξ―ΟΟΞ΅ ΟΟΟΞΏ ΟΞ·Ξ½ ανάγκη Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΟΡμβαΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ ΟΞ΅ μονάδα ΡνΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ½ΟΟΞΏ.

ΠλοίμΟΞΎΞ· Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ΅Ξ― ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ·Ο IL-1Ξ², IL-6, ΟΞ±ΟάγονΟΞ± Ξ½Ξ­ΞΊΟΟΟΞ·Ο ΟΞ³ΞΊΞΏΟ (TNF) ΞΊΞ±ΞΉ άλλΟΞ½ ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞΉΞ½ΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΟΟΟ Ξ΅ΞΌΟλέκονΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΊΞ±ΞΉ άλλΟΞ½ Ξ±Ο ΟΞΏΟλΡγμονΟΞ΄ΟΞ½ διαΟΞ±ΟΞ±ΟΟΞ½. ΣΡ ΞΈΞ΅ΟΟΞ·ΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδο ΟΞΏ Β«AnakinraΒ», Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±Ξ½ΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΞΉΟΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ο ΟοδοΟΞ­Ξ± ΟΞ·Ο IL-1, ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΡι ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο Ο ΟΞ΅ΟΟλΡγμονΟΞ΄ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ·Ο, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΞΌΞ―Ξ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΊΟΟΞΉΞ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞ―Ξ΅Ο ΞΏΞΎΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄Ο ΟΟΞ­ΟΞ΅ΞΉΞ±Ο ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19. ΣΡ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ· δημοΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞ? ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ The Lancet Rheumatology ΞΏΞΉ Thomas Huet ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ¬ΟΞ΅Ο (Anakinra for severe forms of COVID-19: a cohort study The Lancet Rheumatology 29 May 2020) Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΡκΟΟΟ Ξ­Ξ½Ξ΄Ξ΅ΞΉΞΎΞ·Ο ΟΞΏΟΞ?Ξ³Ξ·ΟΞ· ΟΞΏΟ Β«AnakinraΒ» ΟΞ΅ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ²Ξ±ΟΞ­ΟΟ ΟΞ¬ΟΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19. ΞΞΉ ΞΞ±ΟΟΞΏΞ― ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½, ΞΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΞ±Ξ²ΟΞΉΞ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ , ΞΟΞ¬Ξ½Ξ½Ξ·Ο ΞΟάναΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (Ξ ΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ), ΟΟ Ξ½ΟΟΞΉΟΞ±Ξ½ ΟΞ± ΞΊΟΟΞΉΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο.

ΠμΡλέΟΞ· Ana-COVID ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞ· Ξαλλία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟιέλαβΡ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞΏΞ½Ξ―Ξ± ΞΌΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞ»Ξ? Ξ±ΞΊΟΞΉΞ½ΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± Ξ? ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΈΟΟΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ? ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ ΟΞ½Ξ΅ΟΞΌΞΏΞ½Ξ±. ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΟΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ομάδα έλαβαν anakinra Ο ΟοδοΟΞ―ΟΟ (100 mg Ξ΄ΟΞΏ ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞ·Ξ½ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο 72 ΟΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια 100 mg Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞ·ΟΞ―ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± 7 Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο) ΟΞ±Οάλληλα ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ· Ο ΟΞΏΟΟΞ·ΟΞΉΞΊΟΞΉΞΊΞ? Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ?.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!