Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η τραλοκινουμάμπη στην ατοπική δερματίτιδα
[Iatronet]: Η τραλοκινουμάμπη στην ατοπική δερματίτιδα

[Iatronet]: Η τραλοκινουμάμπη στην ατοπική δερματίτιδα

΀ο ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ± ΟΞ­ΟΟ ΟΞ΅ ΟΞ± ΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ΅ΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΊΞ±ΟαληκΟΞΉΞΊΞ¬ ΟημΡία ΟΞ΅ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟιλοΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο Ξ¦Ξ¬ΟΞ·Ο 3, ΟΞ΅ ΡνΞ?Ξ»ΞΉΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± Ξ­ΟΟ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ±ΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? δΡΟΞΌΞ±ΟΞ―Οιδα.

Ξ LEO Pharma A/S, Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ Ξ·Ξ³Ξ­ΟΞ·Ο ΟΟΞ·Ξ½ κλινικΞ? δΡΟΞΌΞ±Οολογία, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞΊΟΟΟΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ Ξ¦Ξ±ΟμάκΟΞ½ (ΞΞΞ) ΟΞ·Ο Ξ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ·Ο Ξ¬Ξ΄Ξ΅ΞΉΞ±Ο ΞΊΟ ΞΊΞ»ΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞΉΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ¬ΞΌΟΞ·, Ξ­Ξ½Ξ± Ο ΟΟ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΡνηλίκΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± Ξ­ΟΟ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ±ΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? δΡΟΞΌΞ±ΟΞ―Οιδα (ΞΞ).

Ξ ΟΟΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞΉΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ¬ΞΌΟΞ· Ρίναι Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞ»Ξ?ΟΟΟ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½ΞΏ ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΊΞ»ΟΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΞ΅ΟΡι ΟΞ·Ξ½ ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ·-13 (IL-13), ΞΌΞ―Ξ± ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ· Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ± Ξ΅ΞΎΞ­Ξ»ΞΉΞΎΞ·Ο ΟΞ·Ο Ο ΟΞΏΞΊΞ΅Ξ―ΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο ΟλΡγμονΞ?Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟΞ―Οιδα. Ξ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ·Β Ξ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ· Ξ¬Ξ΄Ξ΅ΞΉΞ±Ο ΞΊΟ ΞΊΞ»ΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ±ΟΒ Ξ²Ξ±ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞ΅ δΡδομένα Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΟιλοΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ¦Ξ¬ΟΞ·Ο 3 ECZTRA 1, 2 ΞΊΞ±ΞΉ 3 Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο Ξ±ΟΟΞ¬Ξ»Ξ΅ΞΉΞ±Ο ΟΞ·Ο ΟΟΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞΉΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ¬ΞΌΟΞ·Ο,Β ΟΞ±Β Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½, ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ διαδικΟΟ Ξ±ΞΊΞ¬ ΟΟΞ·Ξ½ 78Ξ· Ξ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ½ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΞΊΞ±Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο (AAD). Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ·, Ξ· ΟΞΏΟΞ?Ξ³Ξ·ΟΞ· 300 mg ΟΟΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞΉΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ¬ΞΌΟΞ·Ο Ο ΟοδοΟΞ―ΟΟ ΞΊΞ¬ΞΈΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ Ξ΅Ξ²Ξ΄ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΟέδΡιξΡ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟάλΡια ΞΌΞ΅ Ξ? ΟΟΟΞ―Ο ΟΞ±Ο ΟΟΟΟΞΏΞ½Ξ· ΟΟΞ?ΟΞ· ΟΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΊΞΏΟΟΞ΅ΟοΡιδοΟΟ (TCS) ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ¦Ξ¬ΟΞ·Ο 3 Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΡνηλίκΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± Ξ­ΟΟ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ±ΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? δΡΟΞΌΞ±ΟΞ―Οιδα (ΞΞ).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!