Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Θετική στον κορωνοϊό νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”
[Iatronet]: Θετική στον κορωνοϊό νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

[Iatronet]: Θετική στον κορωνοϊό νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ άλλη ΡιδικΞ? κλινικΞ? ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΞΏΞΌΞ΅Ξ―ΞΏΟ , Ξ΅Ξ½Ο ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ διακομίΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞ¬Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ “Ξ Ξ±ΞΌΞΌΞ±ΞΊΞ¬ΟΞΉΟΟΞΏΟ”.

Ξ£Ο Ξ½Ξ±Ξ³Ξ΅ΟΞΌΟΟ ΟΞ?ΞΌΞ±Ξ½Ξ΅ ΟΟΞΏ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο “ΞΟ Ξ±Ξ³Ξ³Ξ΅Ξ»ΞΉΟΞΌΟΟ”, ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ―Ξ± ΟΟΞΏΟΟΟΞ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΟΞ·Ο Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ±Ο Ξ²ΟΞ­ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? ΟΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ.

Ξ Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ± δΡν ΡίΟΞ΅ ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΡι ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ­ΟΡιΟΞ± Ξ±ΟΟ δΡιγμαΟοληΟΟΞΉΞΊΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ ΟΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ·Ο ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο CoViD-19 ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΞΏΞΌΞ΅Ξ―ΞΏΟ .

Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ΄Ξ­ΞΊΞ± ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ξ»ΟΞΏΞ― ΟΞ·Ο ΞΌΟΞ?ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞ ΞΏΞ―ΞΊΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΞΌΟΞ½ΟΟΞ·, Ξ΅Ξ½Ο Ξ· κλινικΞ? άδΡιαΟΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞ»Ο ΞΌΞ±Ξ½ΞΈΞ΅Ξ―.

ΞΞΉ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ­ΞΊΞ± Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ άλλη ΡιδικΞ? κλινικΞ? ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΞΏΞΌΞ΅Ξ―ΞΏΟ , Ξ΅Ξ½Ο ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ διακομίΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞ¬Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ “Ξ Ξ±ΞΌΞΌΞ±ΞΊΞ¬ΟΞΉΟΟΞΏΟ”.

ΠδιοίκηΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΞΏΞΌΞ΅Ξ―ΞΏΟ Ξ­Ξ΄ΟΟΞ΅ ΡνΟΞΏΞ»Ξ? Ξ½Ξ± γίνΡι καθολικΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏΟ ΟΞ΅ Ολο ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΟΞ½ μονάδΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, ΟΟΞΉΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± Ξ΅ΟΡιγΟΞ½ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½.

ΞΡιγμαΟοληΟΟΞΉΞΊΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ΅Ξ½Ξ΅ΟγΡίΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ολο ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΉΞ΄ΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

Ξ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ± Ξ½Ξ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞΏΞ»Ο Ξ½ΞΈΞ΅Ξ― άλλοι Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ ΞΌΞΉΞΊΟΞ?, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ· Ξ½ΞΏΟηλΡΟΟΟΞΉΞ± ΟΟΟΞ½ΟΞΉΞΆΞ΅ ΞΌΟΞ½ΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ CoViD-19.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!