Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ‘’για την αντιποίηση του επαγγέλματος’’
[Iatronet]: Η θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ‘’για την αντιποίηση του επαγγέλματος’’

[Iatronet]: Η θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ‘’για την αντιποίηση του επαγγέλματος’’

KΞ±Οαδικά΢Ρι ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΅ΟαγγέλμαΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΞΉΞ±ΞΉΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ – ΞΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ , ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞ? ΟΟΟΞ½ ΟΞΉΟΟηλά ΟΟ Ξ½Ξ±ΞΉΞ½ΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ?.

Ξ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΟΞ³ΞΏΟ Ξ­ΟΡι ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο.

«ΣΡ ΞΌΞ¬ΟΟΞΉΞ³Ξ±, Ξ΄Ο ΟΟΟ ΟΟΟ, ΡξΡλίΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ΅Ξ΄Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± ΟΞΏ ΟΞ±ΞΉΞ½ΟμΡνο ΟΞ·Ο Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο ΟΟΞ½ ΟΞ¬ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ΅ΟΟ Ξ΅ΟαγγΡλμάΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΡιδικΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ άμΡΟΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΞΏΟ. ΞΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅Οινά», ΟΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΟΞ³ΞΏΟ ΞΞΉΞ±ΞΉΟΞΏΞ»ΟΞ³ΟΞ½-ΞΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞΏΞ»ΟΞ³ΟΞ½ «ο Ξ£ΟλλογΟΟ ΞΌΞ±Ο Ξ³Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟοδέκΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΟαγγΡλιΟΞ½ Ξ±ΟΟ Ξ±Ξ½Ο ΟΞΏΟΞ―Ξ±ΟΟΞΏΟ Ο ΟολίΟΞ΅Ο, ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΞΉ διαμαΟΟΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟΞΏΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΟΞ· Ξ΄ΟΞ¬ΟΞ· διαΟΟΟΟΞ½ Ξ΅ΟΞΉΟΞ?δΡιΟΞ½, Ξ±Ο ΟΞΏΞ±ΟοκαλοΟμΡνΟΞ½ ΟΟ ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟΞ»ΟΞ½ διαΟΟΞΏΟΞ?Ο, ΡναλλακΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΟΞ½, διαΟΟΞΏΟΞΏΞ»ΟΞ³ΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞΏΞ―ΟΟΞ½ ΞΞΞ ΞΊΞ±ΞΉ ΟλΡίΟΟΟΞ½ άλλΟΞ½ Ξ΄Ξ?θΡν Ξ΅ΞΎΞ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΡιδικοΟΞ?ΟΟΞ½. ΞάλιΟΟΞ±, ΞΏΞΉ Ρν Ξ»ΟΞ³Ο Β«ΞΊΞΏΞΌΟΞΏΞ³ΞΉΞ±Ξ½Ξ½Ξ―ΟΞ΅ΟΒ», ΡκμΡΟΞ±Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνοι ΟΞΏ ΡλλιΟΞ­Ο, άλλΟΟ ΞΌΞ· Ξ±Ο ΟΟΞ·ΟΟ Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΟ ΟλαίΟΞΉΞΏ, ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΞΉΟΟΞ½Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΟΟ ΞΊΞ±ΞΈΟ ΟΟΞ΅ΟΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ έλΡγΟΞΏ ΟΟΞ½ Ξ±ΟμοδίΟΞ½ Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ½, Ξ΅ΟΞΉΟΟ Ξ³ΟΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½, Ρν ΟΞΏΞΉΟ ΟΟάγμαΟΞΉ, Ξ½Ξ± Ξ΄ΟΞΏΟ Ξ½ ανΡξέλΡγκΟΞΏΞΉ, διαΟΞ·ΞΌΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΞΌΞ¬Ξ»ΞΉΟΟΞ± ΞΌΞ΅ ΞΈΟΞ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞΉΟ ΟΞ±Ξ½ΟΡλΟΟ ΟΞ±ΟΞ¬Ξ½ΞΏΞΌΞ΅Ο Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΟΟΞΏ ΟΟΞΏ διαδίκΟΟ ΞΏ ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ διαΟΞ·ΞΌΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ»Ξ»Ξ¬Ξ΄ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ άλλα ΟΟ Ξ½Ξ±ΟΞ? ΞΌΞ­ΟΞ±, ΞΌΞ΅ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΟλανοΟΞ½Β ΟΞΏ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο, ΞΌΞ΅ Ξ΄Ο Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΟΟΞ±ΞΊΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ­Ο. Ξ£Ο Ξ½Ξ±ΟΞ­Ο Ξ΄Ξ΅ ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΟάνΟ, Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ γΡγονΟΟ ΟΞ·Ο ΟΞ±ΟΞ¬Ξ½ΞΏΞΌΞ·Ο ΟΟΞΏΟΞΈΞ·ΟΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΞΌΞ· Ξ΅ΞΎΞ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΟΟΞ½ ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½ – ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΞ―ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ΄Ο ΟΟΟ ΟΟΟ ΟΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο ΟΞΏΟΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ·ΞΌΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ­ΟΟ ΟΟΞ½ social media Ξ±ΟΟ Ξ΅ΟΟΞ½Ο ΞΌΞ± – δημοΟΞΉΞ»Ξ? ΟΟΟΟΟΟΞ±, ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια Ξ½Ξ± ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ΅Ο ΞΈΞ­ΟΟ ΟΞ΅ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ· Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!