Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Τεστ ούρων μετρά πόσο υγιεινή είναι η διατροφή
[Iatronet]: Τεστ ούρων μετρά πόσο υγιεινή είναι η διατροφή

[Iatronet]: Τεστ ούρων μετρά πόσο υγιεινή είναι η διατροφή

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 46 ΞΌΞ΅ΟαβολιΟΟΞ½ ΟΟΞ± ΞΏΟΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ρίδη ΟΟΞΏΟΟΞ½ Ξ? ΞΈΟΞ΅ΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΏΟ ΟΞΉΟΞ½.

ΞΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΏΞ½Ξ΅Ο ΞΏΞ»ΞΏΞΊΞ»Ξ?ΟΟΟΞ±Ξ½ Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο ΞΌΞ΅Ξ³Ξ¬Ξ»Ξ·Ο ΞΊΞ»Ξ―ΞΌΞ±ΞΊΞ±Ο Ξ΅Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΟΡνΟάλΡΟΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟΟ ΞΏΟΟΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΟΞ¬ ΟΟΟΞΏ Ο Ξ³ΞΉΞ΅ΞΉΞ½Ξ? Ρίναι Ξ· διαΟΟΞΏΟΞ? ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞ­ΟΡι ΟΞΏ ΞΌΞΏΞ½Ξ±Ξ΄ΞΉΞΊΟ Ξ±ΟΞΏΟΟΟΟΞΌΞ± ΟΟΞ± ΞΏΟΟΞ± ΟΞΏΟ .

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Imperial College Ξ±Ξ½Ξ­Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα 46 ΞΌΞ΅ΟαβολιΟΟΞ½ ΟΟΞ± ΞΏΟΟΞ± 1.848 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΞΞ Ξ.

ΞΞΉ ΞΌΞ΅ΟαβολίΟΞ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ΟικΡιμΡνικΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΊΟΞ·Ο ΟΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ­ΟΞ· διαΟΟΟΟΞ½ ΟΟΞΏΟΞ―ΞΌΟΞ½.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏΒ Nature Food.

Ξ Dr Joram Posma, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ· Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΊΞ±Ξ»ΟΟΟΡι ΟΟΞΉ Ξ±Ο ΟΞ? Ξ· ΟΞ΅Ονολογία ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞ?ΟΞΉΞΌΞ΅Ο ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞ?Ο Ξ΅Ξ½ΟΟ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ Ξ±Ο ΟΞ? Ρίναι ΞΏ ΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞ?Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ Ξ²ΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΟ ΟΟΞΏΟΞ―Ξ» ΟΞΏΟ .

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 46 ΞΌΞ΅ΟαβολιΟΟΞ½ ΟΟΞ± ΞΏΟΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ρίδη ΟΟΞΏΟΟΞ½ Ξ? ΞΈΟΞ΅ΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΏΟ ΟΞΉΟΞ½.

ΞΞΉΞ± ΟΞ±ΟάδΡιγμα, ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ΟαβολίΟΞ΅Ο ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­ΞΏΞ½ΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΟληΟΞ· αλκοΟΞ», Ξ΅Ξ½Ο Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΟληΟΞ· Ξ΅ΟΟΞ΅ΟιδοΡιδΟΞ½, ΟΟΞΏΟ ΞΊΟΟΞΆΞ·Ο, Ξ³Ξ»Ο ΞΊΟΞΆΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ²ΞΉΟΞ±ΞΌΞ―Ξ½Ξ·Ο C.

ΣΡ δΡΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Nature FoodΒ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ίδια ομάδα, ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±Ξ½ Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅Ονολογία Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΞΎΞΏΟ Ξ½ ΟΡνΟάλΡΟΟΞΏ ΟΞ΅ΟΟ ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΞΊΞ±Ξ»ΟΟΟΡι ΟΟΞΉ ΟΞΏ μΡίγμα ΞΌΞ΅ΟαβολιΟΟΞ½ ΟΟΞ± ΞΏΟΟΞ± ΟοικίλλΡι Ξ±ΟΟ Ξ¬Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏ ΟΞ΅ άνθΟΟΟΞΏ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!