Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Τάσος Χατζής: Ναι ή όχι στη χρήση μάσκας στο σχολείο;
[Iatronet]: Τάσος Χατζής: Ναι ή όχι στη χρήση μάσκας στο σχολείο;

[Iatronet]: Τάσος Χατζής: Ναι ή όχι στη χρήση μάσκας στο σχολείο;

ΞΞ½ ΟΞΏ Οαιδί ΟΞΏΟΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ± ΟΟέξΡι Ξ? ΟαίξΡι, ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ΄Ο ΟΞΊΞΏΞ»Ξ΅Ο ΟΡί Ξ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½ΞΏΞ? ΟΞΏΟ . ΞΞ± Ξ½ΞΏΞΉΟΟΡι δηλαδΞ? ΟΟΞΉ δΡν ΟΞΏΟ ΟΟάνΡι ΞΏ Ξ±Ξ­ΟΞ±Ο.

Ξ€ΞΏΟ Ξ€Ξ¬ΟΞΏΟ Ξ§Ξ±ΟΞΆΞ?, ΟαιδιάΟΟΞΏΟ , ΡνΟΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ , ΞΌΞ­Ξ»ΞΏΟ Ο Ξ.Ξ£. ΟΞΏΟ ΞΞ£Ξ

Β

ΞΟΡιΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΟΡδΟΞ½ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΌΞΉΞΊΟΟΟΞ΅ΟΞ± Οαιδιά β ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ξ½Ξ·ΟΞΉΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ΅Ξ―ΞΏΟ Ξ³Ο ΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏ ΟΟολΡίο.

ΞΞΏΞ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΞ― ΞΊΞ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΞΌΞΉΞ± λογικΞ? Ξ±Ξ½Ξ·ΟΟ ΟΞ―Ξ±.

ΞΞΉ ΟΟΟΟΞΏΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΡνδΡΟΟμΡνο ΞΌΟΞ»Ο Ξ½ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ·Ο ΟΟΞ½ ΟαιδιΟΞ½ αλλά ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΞΏΟΞ¬Ο ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ, ΟΟΞΏΟ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ άλλα Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ? Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ±.

ΞΞΉ δΡΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ ΟΟΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ο ΞΈΟΞ½Ξ· ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· δικΞ? ΟΞΏΟ Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±.

ΞΞ»ΞΏΟ Ο Ξ΄ΟΞΏ ΞΊΟ ΟΞ―ΟΟ Ξ΅ΟΟΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞ±ΟΟολοΟΞ½:

΀ο ΟΟΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΞΌΞΏΞ½ΞΏ Ξ΅ΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ξ½ ΟΞ± Οαιδιά ΟΟΞΏ ΟΟολΡίο ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±.

Ξ Ξ±ΟάνΟΞ·ΟΞ· Οβ Ξ±Ο ΟΟ ΟΞΏ Ξ΅ΟΟΟΞ·ΞΌΞ± δΡν Ρίναι Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞΊΞ­ΟΞΏ “Ξ½Ξ±ΞΉ” Ξ? “ΟΟΞΉ”.

ΞΞΉ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο Ξ»Ξ­Ξ½Ξ΅ ΟΟΞΉ ΟΞ± Οαιδιά ΞΊΞ¬ΟΟ ΟΟΞ½ Ξ΄ΟΞΏ Ξ΅ΟΟΞ½ δΡ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±, Ξ³ΞΉΞ±ΟΞ― ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½Ξ· Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½ΞΏΞ? ΟΞΏΟ Ο. ΞΞΌΟΟ ΟΞ± Οαιδιά Ξ±Ο ΟΞ¬ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΏΞ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ο.

ΞΞΉΞ± ΟΞ± μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞ± Οαιδιά, Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞ―Ξ±Ο Ξ±ΟΟ 2 Ξ­ΟΟ 12 Ξ΅ΟΟΞ½, δηλαδΞ? ΟΞ± Οαιδιά ΟΞΏΟ ΞΈΞ± Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΡίΟΞ΅ ΟΟΞΏ Ξ²ΟΞ΅ΟΞΏΞ½Ξ·ΟΞΉΞ±ΞΊΟ ΟΟΞ±ΞΈΞΌΟ, Ξ? ΟΟΞΏ Ξ½Ξ·ΟΞΉΞ±Ξ³ΟγΡίο Ξ? ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± Οάξη ΟΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟ, Ξ· Ξ±ΟάνΟΞ·ΟΞ· Ρίναι ΟΞΉΞΏ ΟΟΞ½ΞΈΞ΅ΟΞ·.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!