Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Στο 0,2 ο δείκτης R 0 μετάδοσης κορωνοϊού στην Ελλάδα
[Iatronet]: Στο 0,2 ο δείκτης R 0 μετάδοσης κορωνοϊού στην Ελλάδα

[Iatronet]: Στο 0,2 ο δείκτης R 0 μετάδοσης κορωνοϊού στην Ελλάδα

ΞΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΞΊΞ±ΞΉ άλλα Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διάΟΟΞ±ΟΟΞ± ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±, Ξ΅ΟΞΉΟΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ρβδομαδιαία Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞ·ΟΞ·ΟΞ·ΟΞ―ΞΏΟ CoViD-19.

Ξ₯ΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ· ΟημΡίΟΟΞ΅ ΞΏ δΡίκΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα ΟΞΏ διάΟΟΞ·ΞΌΞ± 26 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΞΌΞ΅ 1Ξ· ΞΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ .

ΞΟΟΟ ΟΟΞΏΞΊΟΟΟΡι Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞ·ΟΞ·ΟΞ·ΟΞ―ΞΏΟ CoViD-19, ΞΏ δΡίκΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΉΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ 0,2 Ξ±ΟΟ 0,5 ΟΞΏΟ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη Ρβδομάδα.

ΞλαΟΟΞ¬ βΡλΟΞ―ΟΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΞ½ ΞΌΞ­ΟΞΏ ΟΟΞΏ ΟΟΞ½ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞ·ΟΞ―ΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± διαμοΟΟΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ± 16 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±Ξ½Ξ¬ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ±, Ξ±ΟΟ 22 ΟΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ·.

ΣΡ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ²Ξ¬ΟΞ·, Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (9 ΟΟΞΉΟ 30 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 3 ΟΟΞΉΟ 29) ΞΊΞ±ΞΉ άλλα Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διάΟΟΞ±ΟΟΞ± Ξ±Ξ½Ξ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα.

ΞΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΡνΟΞΏΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο ΞάνθηΟ, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΡνΟΟΟ ΟΞΏΟ ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ­Ξ³ΟΞ±ΟΞ΅ Ξ¬Ξ½Ο ΟΟΞ½ 160 ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½, ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟΟΞΏΟΞΉΞ¬, ΟΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ 2,5 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏ ΟΟΞΏ ΟΞΉΟ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ΅Ο 48 ΟΟΞ΅Ο, ΟΟΞ· Ξ£ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?.

΀ην ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ± Ρβδομάδα, Ξ· ΞΟΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ±ΟέμΡινΡ ΟΟΞ±ΞΈΞ΅ΟΞ? ΟΞ΅ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ο ΞΌΞΏΞ½ΞΏΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½.

΀ο ΟΞ»Ξ?ΞΈΞΏΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΞΞΞ ΟΞ±ΟέμΡινΡ ΟΟΞ±ΞΈΞ΅ΟΟ ΟΟΞΏΟ Ο 9, ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ ΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ μΡιΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ 0,2, ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΞΌΞ­ΟΞΏ ΟΟΞΏ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΉΟ 6.

Ξ₯ΟΟ Ξ±Ο ΟΟ ΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΌΞ±, ΞΏ ΟΟ ΞΈΞΌΟΟ Ξ΄ΞΉΟλαΟΞΉΞ±ΟΞΌΞΏΟ ΟΟΟΞΏ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ?λθΡ ΟΟΞΉΟ 87 Ξ±ΟΟ 80 ΞΊΞ±ΞΉ 80 Ξ±ΟΟ 72 ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΞΉΟΞ±, ΟημΡιΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞ· Ξ΅ΟΞΉΞ²ΟΞ¬Ξ΄Ο Ξ½ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΞΌΞΉΞ± Ρβδομάδα Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ±.

ΣΡ ΟανΡλλαδικΞ? κλίμακα, δΡν διαΟΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ½ΞΏΟηλΡιΟΞ½ ΟΞ΅ MΞΞ Ξ? Ξ±ΟΞ»Ξ­Ο ΞΊΞ»Ξ―Ξ½Ξ΅Ο ΞΏΟΟΞ΅ ΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!