Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η σοβαρή COVID-19 δεκαπλασιάζει τις πιθανότητες ανακοπής και αρρυθμιών
[Iatronet]: Η σοβαρή COVID-19 δεκαπλασιάζει τις πιθανότητες ανακοπής και αρρυθμιών

[Iatronet]: Η σοβαρή COVID-19 δεκαπλασιάζει τις πιθανότητες ανακοπής και αρρυθμιών

EΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞ΅ ΡκαΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΟΞ? ΞΊΞ±ΞΉ διαΟΞ±ΟΞ±ΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ ΟΟ ΞΈΞΌΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 10 ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞΉΞΏ ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ΅ΞΉΟ ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ Ξ½ΞΏΟηλΡία ΟΞ΅ ΞΞΞ

ΞΞΉΞ±ΟΟΞΏΞ―, Ξ΅Ξ΄Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉΟΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ?Ο Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ·Ο Ξ±ΟΟ COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟδιακΟΞ½ ΟΟοβλημάΟΟΞ½- αλλά Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ΅ ΟΞΏ ΞΌΞ­Ξ³Ξ΅ΞΈΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞ΅ ΡκαΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΟΞ? ΞΊΞ±ΞΉ διαΟΞ±ΟΞ±ΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ ΟΟ ΞΈΞΌΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 10 ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞΉΞΏ ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ΅ΞΉΟ ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 Β ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ Ξ½ΞΏΟηλΡία ΟΞ΅ ΞΞΞ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ.

Ξ Dr. Rajat Deo, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΞΌΞ· ΞΊΞ±Οδιολογικά Ξ±Ξ―ΟΞΉΞ± ΟΟΟΟ ΟΟ ΟΟΞ·ΞΌΞΉΞΊΞ? λοίμΟΞΎΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟλΡγμονΞ? ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΟΞ·Ξ½ ΡμΟάνιΟΞ· Ξ±ΟΟΟ ΞΈΞΌΞ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΟΞ?Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ βλάβη Ξ? λοίμΟΞΎΞ· ΟΟΞ± ΞΊΞ±Οδιακά ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΉΞΊΞ?Ο Ξ»ΞΏΞ―ΞΌΟΞΎΞ·Ο.

Ξ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟιέλαβΡ 700 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19, ΞΌΞ­ΟΞ·Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞ―Ξ±Ο 50 Ξ΅ΟΟΞ½, ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟηλΡΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΞ±ΟΟΞ―ΞΏΟ -ΞΞ±ΞΞΏΟ . Ξ Ξ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ 70% ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ­Ξ³ΟΟΟΞΌΞΏΞΉ.

ΞΡνικά, 9 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ο ΟΞ­ΟΟΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΟΞ?, 12 ΞΊΞΏΞ»ΟΞΉΞΊΞ? ΞΌΞ±ΟΞΌΞ±ΟΟ Ξ³Ξ?, 9 ΡίΟΞ±Ξ½ Ξ²ΟΞ±Ξ΄Ο Ξ±ΟΟΟ ΞΈΞΌΞ―Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ 10 ΟΞ±ΟΟ ΞΊΞ±Οδία.

ΞΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ 11% Ξ½ΞΏΟηλΡΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΞΞΞ. ΀α ΞΌΟΞ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΟΞ?Ο ΟΟ Ξ½Ξ­Ξ²Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΟΞ· ΞΞΞ, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ 22 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΟΟΞΏ ΟΞ΅ΟιοδικΟΒ Heart Rhythm.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!