Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σουηδία: 6η παγκοσμίως σε θανάτους από κορωνοϊό
[Iatronet]: Σουηδία: 6η παγκοσμίως σε θανάτους από κορωνοϊό

[Iatronet]: Σουηδία: 6η παγκοσμίως σε θανάτους από κορωνοϊό

Ξ ΟκανδιναβικΞ? ΟΟΟΞ± Ξ­ΟΡι ΞΌΞ―Ξ± ΡνΟΡλΟΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? (ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΞΌΟιλΡγΟμΡνη) ΟΟΞΏΟΞ­Ξ³Ξ³ΞΉΟΞ· ΟΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ…

Ξ£ΟΞ·Ξ½ 6Ξ· ΞΈΞ­ΟΞ· ΟΞ΅ ΞΏΞ»ΟκληΟΞΏ ΟΞΏΞ½ ΞΊΟΟΞΌΞΏΒ Β«ΟΞΊΞ±ΟΟΞ±Ξ»ΟνΡι» Ξ· Ξ£ΞΏΟ Ξ·Ξ΄Ξ―Ξ± ΟΟΞ·Ξ½ αναλογία νΡκΟΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞΏ ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ Ο, ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞΏΟ worldometers.info.

Ξ ΟΟΟΞ± ΟΟΞ½ 10,3 ΡκαΟ. ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΟΞ½Β Ξ­ΟΡι Ξ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ?ΟΡι ΡνΟΡλΟΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? (ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΞΌΟιλΡγΟμΡνη) ΟΟΞΏΟΞ­Ξ³Ξ³ΞΉΟΞ· ΟΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, Ξ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞ³ΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΞ± ΞΉΟΟΟ ΟΞ¬ lockdown ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±Β Ξ±Ο ΟΟΞ·ΟΞ¬ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ±,Β ΞΌΞ΅ ΟΟΟΟΞΏ Ξ½Ξ± Ρίναι -Ξ―ΟΟΟ- ΟΞΉΞΏ Ξ­ΟΞΏΞΉΞΌΞ· ΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± δΡΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΊΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

΀ο γΡγονΟΟ ΟΞΌΟΟ, ΟΟΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία, ΟΞ·Ξ½ οδηγΡί ΟΞ΅ Ο ΟΞ·Ξ»Ξ? ΞΈΞ½Ξ·ΟΟΟΞ·ΟΞ±, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΟΞ±ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞΏΞΉΟΡία, Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΏΞΉΟΞΏΟΞ½ 319 νΡκΟΞΏΞ―Β Ξ±Ξ½Ξ¬ ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞΏ ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ Ο. Ξ¦ΟάνΡι Ξ­ΟΟΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ 6Ξ· ΞΈΞ­ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ±Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΞ±ΞΎΞ·Ο, ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏ Ξέλγιο, ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±, ΟΞ·Ξ½ ΞΟαλία, ΟΞΏ ΞΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΞ±ΟίλΡιο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· Ξαλλία. ΞΞ± ΟημΡιΟθΡί δΡ ΟΟΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, ΞΌΞ΅ ανάλογο ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΟ, ΞΌΞ΅ΟΟΞΏΟΞΌΞ΅ 20 ΟΞΏΟΞ­Ο Ξ»ΞΉΞ³ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ο ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο…Β

Ξ ΟκανδιναβικΞ? ΟΟΟΞ± δΡν Ξ΅ΟΞ¬ΟΞΌΞΏΟΞ΅ ΞΏΟΟΞ΅ ΡκΟΞ΅ΟΞ±ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ “Ξ»ΞΏΟ ΞΊΞ­ΟΞΏ” ΟΟΞ·Ξ½ ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΏΞΌΞ―Ξ±, ΞΏΟΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΟΞ·ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞΉΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο. ΞΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅, Ξ±Ξ½ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±,Β ΟΞ΅ ΡθΡλοΟΟΞΉΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ±, ΟΞ΅ ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ­Ο ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο, ΟΞ΅ ΟΟ ΟΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟηλΡΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ±ΟΞΏΟΟ Ξ³Ξ? ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΟΞ½. ΀α ΟΟΞ½ΞΏΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΟολΡία Ξ³ΞΉΞ± Οαιδιά Ξ­ΟΟ 16 Ξ΅ΟΟΞ½ έμΡιναν Ξ±Ξ½ΞΏΞΉΞΊΟΞ¬, ΟΟΟΟ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο Ξ΅ΟΞΉΟΡιΟΞ?ΟΡιΟ, ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΟΞ½ ΟΞ± Ξ΅ΟΟΞΉΞ±ΟΟΟΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΌΟΞ±Ο.

ΞΞ½Ξ±ΟΟΟΞ΅Ο ΞΊΟΞ± Ξ· ΟολμηΟΞ? Ξ±Ο ΟΞ? ΟΟΞΏΟΞ­Ξ³Ξ³ΞΉΟΞ· Ξ΅ΟΞ­ΟΟ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΞΊΟΞ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ΅Ξ½ΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΟΟ ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!