Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Σημάδια αποδυνάμωσης του κορωνοϊού
[Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Σημάδια αποδυνάμωσης του κορωνοϊού

[Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Σημάδια αποδυνάμωσης του κορωνοϊού

ΞΞ½Ξ± ΟΟέλΡΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ­Ξ΄Ξ΅ΞΉΞΎΞ΅ – Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟΞ¬ – μΡγάλη Ξ±ΟΟλΡια Ο Ξ»ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞΏΟ Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞ΄ΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

ΞΞΉΟΞΉΟδοξα ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ανθΡκΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, Ξ­Ξ΄ΟΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ? ΞΏ Ξ£ΟΟΞ?ΟΞ·Ο Ξ€ΟΞΉΟΞ΄ΟΞ±Ο.

Ξ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο Ξ­ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅ Ξ»ΟΞ³ΞΏ Ξ³ΞΉΞ±Β ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ»Ξ¬ΞΎΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ, δηλαδΞ? Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ΅Ο ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΞΈΞΏΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΟΞΏΟΞ¬ ΟΞΏΟ .

ΞΟΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ξ³Ξ·ΟΞ΅, ΞΏ ΞΉΟΟ ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟαλλάΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΟΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΞ½ άνθΟΟΟΞΏ. ΞΡν ΞΎΞ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅, ΟΞΌΟΟ, ΟΟΟ ΞΈΞ± Ξ΅ΟΞ·ΟΡαΟΟΡί Ξ· ΟΞΏΟΡία ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ­Ο ΟΞΉΟ ΞΌΞΉΞΊΟοαλλαγέΟ.

ΣΡ ΞΌΞ―Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞ Ξ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΟέλΡΟΞΏΟ Ξ­Ξ΄Ξ΅ΞΉΞΎΞ΅ – Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟΞ¬ – μΡγάλη Ξ±ΟΟλΡια Ο Ξ»ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞΏΟ Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞ΄ΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

ΞΞ―Ξ± ΟΞ­ΟΞΏΞΉΞ± ΞΌΞ΅Οάλλαξη ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΡξαΟθΡνίΟΡι ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏ ΟΟΞΉ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΊΞΏΞ»ΟνΡι ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟΞΉΞΏ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬, Ξ±Ο ΟΞΏΞ― δΡν ΞΈΞ± Ξ½ΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΟΞΏ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬.

ΞΟ ΟΞ? Ξ· μΡλέΟΞ· αξιολογΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟ ΟΞΏΞ»Ο ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯), διΟΟΞΉ – ΟΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏ γΡγονΟΟ ΟΟΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ μΡμονΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟ – Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΞΉΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ»Ξ¬ΞΎΞ΅ΞΉΟ ΞΏΞ΄Ξ?Ξ³Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΡξαΟΞΈΞ­Ξ½ΞΉΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΡλικά ΟΟΞ·Ξ½ ΡξαΟάνιΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ SARS, ΟΞΏ 2003.

Ξ ΟΞ­ΟΡι, ΟΞΌΟΟ, Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ­ΟΟ ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο ΟΟΞ½ γονιδιΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ, Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± δοΟΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΞ²Ξ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΞΉ ΞΊΞ¬ΟΞΉ ΟΞ­ΟΞΏΞΉΞΏ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!