Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Τι δείχνει η σύγκριση των θανάτων στο lockdown με εκείνους του 2019
[Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Τι δείχνει η σύγκριση των θανάτων στο lockdown με εκείνους του 2019

[Iatronet]: Σωτήρης Τσιόδρας: Τι δείχνει η σύγκριση των θανάτων στο lockdown με εκείνους του 2019

ΞΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΊΞ΅ ΡλαΟΟΞ¬ Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ±ΞΉΟνίδιΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½, ιδίΟΟ Ξ±ΟΟ Ξ­ΞΌΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΞΌΟ ΞΏΞΊΞ±ΟΞ΄Ξ―ΞΏΟ , ΟΟΞ·Ξ½ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± δΡν Ξ±ΟΞΏΞ΄ΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞ±ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞ―Ξ±.

ΞΞ―Ξ± ΡνδιαΟΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ± ΟΟ Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞΉΞΊΞ? μΡλέΟΞ· ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞ± Ξ±Ξ―ΟΞΉΞ± ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅Οίοδο ΟΞΏΟ lockdown ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΞΉΟΞ· ΟΞ΅ΟΟ ΟΞΉΞ½Ξ?, ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ΅ ομάδα ΡιδικΟΞ½, Ο ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ? Ξ£ΟΟΞ?ΟΞ· Ξ€ΟΞΉΟΞ΄ΟΞ±.

ΞξιολογΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ 125 νΡκΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞ­ΟΟ ΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ 106 ΟΞΏΟ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞ­ΟΞΏΟ, ΞΊΞ±Οέληξαν ΟΟΞΏ ΟΟ ΞΌΟΞ­ΟΞ±ΟΞΌΞ± ΟΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟΞ?ΟΞΎΞ±Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟοκλίΟΡιΟ, Ξ΅Ξ½Ο ΟΞΏ ίδιο ΟΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΉΟΟΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΟ Ο ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΞΊΟΟΟ Ξ½ΞΏΟοκομΡίΟΞ½.

΀ο Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ­ΟΡι ιδιαίΟΞ΅ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞ―Ξ±, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΞ±Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ ΟΟΞ½Ξ­Ο ΟΞ΅ΟΞ― ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ?Ο Ο ΟΞΏΟΞ―ΞΌΞ·ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ ΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ CoViD-19.

΀η μΡλέΟΞ·, ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΞΊΞ¬ΟΟ, Ο ΟΞΏΞ³ΟΞ¬ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ ΞΉΞ±ΟΟοδικαΟΟΞ­Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞ Ξ ΞΞΌΞΌΞ±Ξ½ΞΏΟ Ξ?Ξ» ΣακΡλλιάδηΟ, ΞΟΞ½ΟΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½ΞΏΟ ΞΞ¬ΟΟΞΏΟ, ΞΟ ΞΌΞΏΟΟίλη ΞΞΏΟΞΆΞΉΞ± και ΧαΟΞ¬ Ξ£ΟηλιοΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ Ξ£ΟΟΞ?ΟΞ·Ο Ξ€ΟΞΉΟΞ΄ΟΞ±Ο.Β

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟ Ξ½ΟΞ±ΞΊΟΞΉΞΊΞ? ομάδα, ΟΞΊΞΏΟΟΟ ΟΞ·Ο Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟδιοΟΞΉΟΟΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ³ΞΊΟΞΉΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ½ νΡκΟΞΏΟΞΉΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΟ ΞΌΞ?Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞ±Ξ³ΞΏΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΟ (lockdown), Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΟΞ½ νΡκΟΞΏΟΞΉΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ γίνΡι ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΞΉΟΞΏ διάΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞΏΟ 2019.

ΞΡλΡΟΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ 231 ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ²ΟΞ­ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΡξΞ?Ο:

  • ΞΡν Ο ΟΞ?ΟΞΎΞ±Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΟΟλο, ΟΞ·Ξ½ ηλικία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ιθαγένΡια ΟΟΞ½ νΡκΟΟΞ½ ΟΟΞΉΟ Ξ΄ΟΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΄ΞΏΟ Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!