Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης για την αιμορροφιλία  
[Iatronet]: Συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης για την αιμορροφιλία  

[Iatronet]: Συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης για την αιμορροφιλία  

ΞΟΟ ΟΞΏΞ½ Ξ£Ολλογο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞλλΞ?Ξ½ΟΞ½ ΞΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟιλικΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½Β Sobiβ’.

Β«ΞΟΞΊΞΊΞΉΞ½Ξ· ΞΞ»ΟΟΟΞ?Β» ονομά΢ΡΟΞ±ΞΉ Ξ· ΟανΡλλαδικΞ? ΞΊΞ±ΞΌΟάνια ΡνημέΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟιλία, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ­ΟΡι ΟΟ ΟΟΟΟΞΏ Ξ½Ξ± ΡμΟΞ½Ξ΅ΟΟΡι ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟιλικοΟΟ Ξ±ΟθΡνΡίΟ, ΟΞ±ΟΞΏΟΟΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ¬Ο ΟΞΏΟ Ο Ξ½Ξ± ΡνημΡΟΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ΅ΞΎΞ΅Ξ»Ξ―ΞΎΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ΞΏΟ . Ξ ΞΊΞ±ΞΌΟάνια ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΟΞ­ΟΞΏΟ, ΡκΟΟά΢ονΟΞ±Ο ΟΞΏ ΟΟΞ±ΞΌΞ± Liberate Life ΟΞ·Ο Sobiβ’, Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± ΞΆΟΞ? ΟΟΟΞ―Ο ΟΟ ΞΌΞ²ΞΉΞ²Ξ±ΟΞΌΞΏΟΟ. ΞΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ολοκλΞ?ΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΟ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ Ο, ΟΞ± Ξ΄ΟΞΏ Ξ½Ξ­Ξ± videos Ξ΅ΟΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏ ΟΟΞ²ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· ΞΌΞΏΞ½Ξ±ΞΎΞΉΞ¬ ΟΞΏΟ Ξ²ΞΉΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟιλικοί Ξ±ΟθΡνΡίΟ. Ξ ΞΊΞ±ΞΌΟάνια Ο Ξ»ΞΏΟοιΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ£Ολλογο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞλλΞ?Ξ½ΟΞ½ ΞΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟιλικΟΞ½ (Ξ£.Ξ .Ξ.Ξ) ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· Ξ²ΞΉΞΏΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ΅ΞΎΞ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΟΞΏΞ½ΟίδαΟ, Sobiβ’.

Β«ΞΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞ?Ξ½Ξ΅ΞΉΟ ΟΞΏΞ½ ΟΟΞ½ΞΏ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ ΟΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞ¬. ΞΞ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ­ ΟΞΏΞ½. Ξ‘ΟΟΞ·ΟΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΟ ΟΞΏΟ Β», Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ κΡνΟΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ± ΟΞ·Ο Ξ΅Ξ½Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΌΟάνιαΟ, ΟΞΏΟ ΟΟ ΟΟΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο ΟΞΏΞ½ ΞΟΟίλιο ΟΞΏΟ 2019. ΞΞ½ΞΉΟΟΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏ ΡνημΡΟΟΟΞΉΞΊΟ Ξ­ΟΞ³ΞΏ ΟΞ·Ο, Ξ· Β«ΞΟΞΊΞΊΞΉΞ½Ξ· ΞΞ»ΟΟΟΞ?Β» ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ Ξ½Ξ­Ξ± videos ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± Ξ½Ξ­Ξ± Ξ·ΟΞ·ΟΞ¬ ΞΌΞ·Ξ½ΟΞΌΞ±ΟΞ± «΀ΟΟΞ± ΞΏ ΟΟΞ²ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ―ΟΟ ΟΞΏΟ . Ξ ΞΊΟΟΞΌΞΏΟ ΞΌΟΟΞΏΟΟΞ¬!Β» ΞΊΞ±ΞΉ Β«ΞΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞ?Ξ½Ξ΅ΞΉΟ ΟΞΏΞ½ ΟΟΞ½ΞΏ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΏΞΌΞΏΞ½ΟΟΡι. ΞΞ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ­ ΟΞΏΞ½!Β». ΞΞΉ ΞΉΟΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο ΞΎΞ΅ΟΟ Ξ»Ξ―Ξ³ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ· Ξ²ΞΏΞ?θΡια ΟΞ·Ο Β«ΞΊΟΞΊΞΊΞΉΞ½Ξ·Ο ΞΊΞ»ΟΟΟΞ?ΟΒ» ΟΞΏΟ ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΆΞ΅ΞΉ ΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΞΉΟΟΞ? ΟΞΏΞ½ Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞΏΟΞΉΞ»ΞΉΞΊΟ Ξ±ΟθΡνΞ?.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!