Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Συμμαχία Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας για το εμβόλιο του κορωνοϊού
[Iatronet]: Συμμαχία Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας για το εμβόλιο του κορωνοϊού

[Iatronet]: Συμμαχία Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας για το εμβόλιο του κορωνοϊού

ΞΞΏΞΉΞ½Ξ­Ο ΟΟΟΟΞΏΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ―Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞ»Ξ―Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡίΡΟ.

Ξ ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±, Ξ· Ξαλλία, Ξ· ΞΟαλία ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξλλανδία Ξ­Ξ½ΟΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΟ Ξ΄Ο Ξ½Ξ¬ΞΌΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΞΈΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΡνΟΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Β ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΟ ΟΟΟΞ·.

Ξ£ΟΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ο “ΡμβολιαΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£Ο ΞΌΞΌΞ±ΟΞ―Ξ±Ο” Ρίναι Ξ· ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ “ΟΞ΅ Ξ΅Ο ΟΟΟΞ±ΟΞΊΟ Ξ­Ξ΄Ξ±ΟΞΏΟ, ΟΟΞΏΟ Ξ±Ο ΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΞ½”, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΞΈΞ΅Ο ΟΞΏ ΞΏΞ»Ξ»Ξ±Ξ½Ξ΄ΞΉΞΊΟ Ο ΟΞΏΟ ΟγΡίο Ξ₯γΡίαΟ.

ΞΞΉ ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞΉΟ ΟΟΟΞ΅Ο “διΡΟΞ΅Ο Ξ½ΞΏΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΞΏΟΞ΅Ο Ξ΅Ξ»ΟιδοΟΟΟΞ΅Ο ΟΟΟΟΞΏΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ―Ξ΅Ο” ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΎΞ¬Ξ³ΞΏΟ Ξ½ ΟΟ Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞ»Ξ―Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ διάΟΞΏΟΞ΅Ο ΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡίΡΟ. Ξ ΟΞΏΞΊΞ΅ΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟξΡι Ξ­Ξ½Ξ± ΡμβΟλιο ΟΞΏ ΟΟ Ξ½ΟΞΏΞΌΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΞ½, Ξ±ΟΞ±ΞΉΟΡίΟΞ±ΞΉ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ξ? ΟΟΟΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ξ­Ο Ξ΅ΟΡνδΟΟΡιΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ·.

ΞΡλλονΟΞΉΞΊΞ¬ ΡμβΟλια ΞΈΞ± ΟΟΡλΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΡκΟΟΟ ΟΞ·Ο ΞΞ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅Ο, ιδίΟΟ ΟΞΉΟ ΟΟΟΟΟΟΞ΅ΟΞ΅Ο Ξ±ΟΟΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ­Ο ΟΟΟΞ΅Ο. ΞΟΟΟ Ξ»Ξ­Ξ³Ξ΅ΟΞ±ΞΉ, ΞΈΞ± ΟΟ ΞΌΟΟνηθΡί ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ ΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ΅Ο ΟΞΏ ΡμβΟλιο Ξ±Ο ΟΟ Ξ½Ξ± Ρίναι “γΡνικά ΟΟΞΏΟΞ²Ξ¬ΟΞΉΞΌΞΏ, διαθέΟΞΉΞΌΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟΞΉΟΟ” Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΞ.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ± ΞΟγάνΟΟΞ· Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯), Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ?δη ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ Ξ΅ΞΊΞ±ΟΟ ΟΟέδια ΟΞ΅ Ολο ΟΞΏΞ½ ΞΊΟΟΞΌΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΡνΟΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ.

΀α Οολλά Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟέδια Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ ΟΞ·Ξ½ ΡλΟίδα ΟΟΞΉ Ξ· Οανδημία ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ ΟΟΞ½ΟΞΏΞΌΞ± Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΟΡί ΞΌΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ ΡμβολιαΟΞΌΟ.Β

Ξ Ξ·Ξ³Ξ­Ο: afp/aerzteblatt.de

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!