Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών φυματίωσης έως το 2025 λόγω lockdown
[Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών φυματίωσης έως το 2025 λόγω lockdown

[Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών φυματίωσης έως το 2025 λόγω lockdown

΀α ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΞΈΞ± οδηγΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ­ΟΟ 6,3 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± Ξ½Ξ­Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·Ο ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΟμΡνη ΟΡνΟΞ±Ξ΅ΟΞ―Ξ±.

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΟοβλέΟΡι Ξ±ΟΟΟΞΏΞΌΞ· Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ± ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·Ο ΟΞ± Ξ΅ΟΟμΡνα 5 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±-Ρν ΞΌΞ­ΟΡι Ξ»ΟΞ³Ο ΟΟΞ½ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΡιΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΟΟ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟιβληθΡί Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΞΉΞΏΟ .

ΞΞ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Stop TB Partnership Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ ΞΌΞ­ΟΟΞ± Β lockdown ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΞΈΞ± οδηγΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ­ΟΟ Β 6.3 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± Ξ½Ξ­Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 20020 ΞΊΞ±ΞΉ 2025, Ξ΅ΟΡιδΞ? Οολλοί δΡν ΞΈΞ± διαγνΟΟΟΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν ΞΈΞ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΟΞΏΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ¬.

ΞΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΞ― Ξ»ΟΞ³ΟΒ COVID-19Β rΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± διαΟΞΊΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ»Ξ―Ξ³ΞΏΟ Ο ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο, Ξ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· διαΟΞΊΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ· ΟΟ ΞΌΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·, ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟιβάλλονΟΞ± ΞΌΞ΅ μΡγάλη Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ¬ΟΟ Ξ½ΟΞ·, ΞΊΞ±ΞΈΟ ΟΟΞ΅ΟΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? Ξ­ΟΟ 8 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ½ Imperial College London, Avenir Health,Β Johns HopkinsΒ University ΞΊΞ±ΞΉ USAID.

Ξ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ Ξ· ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ± Ξ±Ξ½ΟΞ±ΟΟΞΊΟΞΉΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ Β COVID-19 Ξ΅ΟΞΉΞ²ΟΞ¬Ξ΄Ο Ξ½Ξ΅ ΟΞ·Ξ½ ΡξάΟΞ»ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ΅ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΟΞ½ΟΞΏΟ, αλλά Ξ΅ΞΎΞ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ΅Ξ― Ξ½Ξ± ΟΟοκαλΡί ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ­Ο ΟΟΞ± ΟΟΞΏΞ³ΟάμμαΟΞ± άλλΟΞ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΟΞ½ Ξ½ΟΟΟΞ½. Ξ£Ο Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ±, Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟ ΞΌΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·, ΟΞ± lockdowns δΡίΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ Ξ?δη Οημάδια ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ¬Ξ³Ξ½ΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞ±ΟμάκΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!