Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τις μέρες της καραντίνας
[Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τις μέρες της καραντίνας

[Iatronet]: Σημαντική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τις μέρες της καραντίνας

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞ·Ο ΞΡνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΡίαΟ, ΞΏΞΉ ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΞ½ ΞΟΟίλιο Ξ­ΟΞΈΞ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΟ 1.070.

ΣημανΟΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟαγγΡλιΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΡνδοοικογΡνΡιακΞ?Ο Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο ΟΞ·Ο Β«ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ±ΟΒ» ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟΟΞ΅ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ Ξ΅Ξ³ΞΊΞ»Ξ΅ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ. Ξ ΟηλΡΟΟΞ½ΞΉΞΊΞ? Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ? SOS 15900 ΟΞ·Ο ΞΡνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞικογΡνΡιακΞ?Ο Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ¦ΟΞ»ΟΞ½ ΟΞΏΞ½ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―ΞΏ ΞΌΞ?Ξ½Ξ± έλαβΡ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ 1.769 ΞΊΞ»Ξ?ΟΡιΟ.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞ·Ο ΞΡνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΡίαΟ, ΞΏΞΉ ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΞ½ ΞΟΟίλιο Ξ­ΟΞΈΞ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΟ 1.070, Ξ΅Ξ½Ο ΞΏΞΉ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΞΉΟΞ΅Ο ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞ¬ΟΟΞΉΞΏ Ξ?ΟΞ±Ξ½ 325. ΞΞΎΞ―ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ·ΟΟ ΟΞ·ΟΞΉΞΊΞ? Ρίναι Ξ· Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΡνδοοικογΡνΡιακΞ?Ο Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΞ½ ΞΟΟίλιο, ΞΌΞ΅ 648 ΞΊΞ»Ξ?ΟΡιΟ. ΞΞΉ ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΡνδοοικογΡνΡιακΞ?Ο Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΟΟΡδΟΞ½ ΟΞ΅ΟΟΞ±ΟλαΟΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞΏ ΞΌΞ?Ξ½Ξ± ΟΞ·Ο Β«ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ±ΟΒ» ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνο ΞΌΞ?Ξ½Ξ±, ΟΞΏΞ½ ΞΞ¬ΟΟΞΉΞΏ, ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ 166 ΞΊΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ±ΟΟΞΌΞΏΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬.

ΞΟΟ ΟΞ± ίδια ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΟΞΏΞΊΟΟΟΡι ΟΟΞΉ Ξ΅ΟΟΞ¬ ΟΟΞ± δέκα ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±Οαγγέλθηκαν Ξ±ΟΟ ΟΞ± ίδια ΟΞ± ΞΈΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ―Ξ± ΟΟΞ± δέκα ΞΊΞ±Οαγγέλθηκαν Ξ±ΟΟ ΟΟΞ―ΟΞ± ΟΟΟΟΟΟΞ±, ΟΟΟΟ Ξ³ΞΏΞ½Ξ΅Ξ―Ο, Οαιδιά, αδέΟΟΞΉΞ±, γΡίΟΞΏΞ½Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Οίλοι. Β«ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ±Ξ½Ξ΅ΟΟ ΟΟΟ Ξ· ΞΊΞ±ΞΌΟάνια ΡνημέΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΟΟΞ½ Ξ³Ο Ξ½Ξ±ΞΉΞΊΟΞ½ ΞΈΟ ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ξ²Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ΅ ΟΞΉΟ ΟΟΡλοΟμΡνΡΟ, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΟΞ―ΟΞ± ΟΟΟΟΟΟΞ± ΟΟΞΏ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΟΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½Ξ―Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ· Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ? SOS ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ²Ξ―Ξ±ΟΒ» Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ Ξ· ΞΡνικΞ? ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ­Ξ±Ο ΞικογΡνΡιακΞ?Ο Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ¦ΟΞ»ΟΞ½ ΞΞ±ΟΞ―Ξ± Ξ£Ο ΟΡγγέλα, ΟΞΏΞ½Ξ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΟ ΟΞΏ γΡγονΟΟ ΟΟΞΉ Ρννιά ΟΟΞ± δέκα Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΞΊΞ¬Ξ»Ξ΅ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ· Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ? SOS 15900, ΟΟλμηΟΞ±Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟΞ¬ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟ Ξ²Ξ―Ξ±Ο, Ξ½Ξ± ΞΆΞ·ΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟΞ΅Ξ―Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΡιΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ ΟΞ»Ξ΅Ο ΟΞΉΟ Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ± Β«ΞΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΟΞ―ΟΞΉ αλλά δΡν ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟΟηλέΟΒ».

Ξ Ξ±Οάλληλα, ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ίδια ΟΟΞΏΞΉΟΡία, ΟΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ± ΞΈΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ²Ξ―Ξ±Ο Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΆΟ Ξ³ΞΏΞΉ β ΟΟΞ½ΟΟΞΏΟΞΏΞΉ (ΟΟΞΏ 61% ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!