Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Τι προβλήματα προκαλεί το στραβό ρινικό διάφραγμα;
[Iatronet]: Τι προβλήματα προκαλεί το στραβό ρινικό διάφραγμα;

[Iatronet]: Τι προβλήματα προκαλεί το στραβό ρινικό διάφραγμα;

΀ο διάΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΟΟΞ±Ξ²ΟΟΡι Ξ»ΟΞ³Ο ΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞΌΞΏΟ, ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞΏΟ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΞΏΟ Ξ? Ξ½Ξ± γΡννηθΡί ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΟ.

Ξ£Ο Ξ½Ξ?ΞΈΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΟΞΏΟαληΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞ½ΞΉΞΊΞ? Ξ¬ΟΞ½ΞΏΞΉΞ± ΡνοΟΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΞΉΞ± κιλά. ΞΞΌΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι ΞΌΟΞ½ΞΏ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞ·ΟΞ΅Ξ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½, Ξ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο Ξ±Ο ΟΞ­Ο ΟΞΉΟ Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΟΡιΟ. Ξ ΟκολίΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟάγμαΟΞΏΟ (Ξ³Ξ½ΟΟΟΞ? ΟΟ ΟΟΟΞ±Ξ²Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±) Ξ΄Ο ΟΟΞ΅ΟαίνΡι ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½ΞΏΞ? -ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ ΟΞ΅ μΡγάλο Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΟ- κάνονΟΞ±Ο ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟθΡνΞ? Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟνέΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΟΟΞΌΞ±.

΀ο ΟΞΉΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± Ρίναι ΟΞΏ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞ·Οί΢Ρι Ξ΅ΟΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΌΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟί΢Ρι ΟΞΉΟ ΟΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞΏΞΉΞ»ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο. ΀ο διάΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± ΟΞ·Ο ΞΌΟΟΞ·Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΟΟΞ±Ξ²Ο ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ ΞΏΞΊΟΟ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ­ΞΊΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο. ΞΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ, Ξ΅Ξ½Ο ΟαλαιΟΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ Οολλά ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, δΡν ΟΞΏ Ξ³Ξ½ΟΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±Ξ½.

΀ο διάΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΟΟΞ±Ξ²ΟΟΡι Ξ»ΟΞ³Ο ΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞΌΞΏΟ, ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞΏΟ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΞΏΟ Ξ? Ξ½Ξ± γΡννηθΡί ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΟ.

ΞΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ διάΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± Ρίναι ΟΟΟΞ±Ξ²Ο, ΟΞΏ Ξ¬ΟΞΏΞΌΞΏ Ξ±ΞΉΟθάνΡΟΞ±ΞΉ ΡνοΟΞ»Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄Ο ΟκολΡΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅ΟΟΡι ΟΟΟΟΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ βάθοΟ, ΟΟΟΟ ΞΈΞ± Ξ?θΡλΡ (ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± Ξ­ΟΟΞ΅ΟΞ΅). Ξξί΢Ρι Ξ½Ξ± ΟημΡιΟθΡί ΟΟΞΉ ΟΞΏ ΟΟΟΞ±Ξ²Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± δΡν ΟΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ρίναι Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏΟ Ξ½Ξ± Ξ­ΟΡι ΡξαιΟΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΟΟΟΞ±Ξ²Ξ? ΞΌΟΟΞ·.

Β«ΞΞΊΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΌΟΞΏΟΞΊΟΞΌΞ± -ΟΞΏΟ ΞΏ Ξ±ΟθΡνΞ?Ο ΟΞΏ ΟΟ Ξ½Ξ·ΞΈΞ―ΞΆΞ΅ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΡξοικΡιΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΟΞΏΟ , Ξ³ΞΉΞ±ΟΞ― δΡν Ξ­ΟΡι ΞΌΞ­ΟΟΞΏ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ·Ο, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟνέΡι Ξ­ΟΟΞΉ Ολη ΟΞΏΟ ΟΞ· ΞΆΟΞ?- ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ Ξ½ΞΉΟθΡι ΞΊΞΏΟΟΞ±ΟΞ·, ΟΞΏΟαλί΢Ρι ΞΊΞ±ΞΉ, μάλιΟΟΞ±, Ξ²Ξ±ΟΞΉΞ¬, ΢αλί΢ΡΟΞ±ΞΉ, Ξ­ΟΡι ΟΞΏΞ½ΞΏΞΊΞ­Οαλο, ΟΟ ΟΞ½Ο ΞΎΞ·ΟΟ Ξ²Ξ?ΟΞ±, ΟΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± Ξ±Ο ΟΞΉΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ άλλα ΡνοΟληΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ±. ΀ο ΟΟΟΞ±Ξ²Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ± ΡνοΟΞΏΟοιΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΟΞ―ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞΏΟ, Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο Ξ­Ξ»Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞ·Ο Ξ±Ξ­ΟΞ±, Ξ³ΞΉΞ± Ξ±Ο ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Οολλοί Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞ±Ξ―ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ³ΟΞΏΞ»Ο Οικά», ΞΌΞ±Ο Ξ΅ΞΎΞ·Ξ³Ξ΅Ξ― Ξ· ΞΟ. ΞΞ½Ξ±ΟΞΏΞ»Ξ? Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞ―Ξ΄ΞΏΟ , MD, ΟΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΟΟ ΟΟΞΏΟινολαΟΟ Ξ³Ξ³ΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ ΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ±ΟΞ?Ξ»ΞΏΟ , Οαιδο-ΩΑΞ, Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ¬ΟΞ·Ο ΞΞΏΟΞΏΞΊΞΏΞΌΞ΅Ξ―ΞΏΟ Ξ₯ΞΞΞΞ-ΞΞΞ€ΞΞ‘Ξ.

ΠδιάγνΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΟκολίΟΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟάγμαΟΞΏΟ Ξ³Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΞΉΞ±ΟΟΡίο ΞΌΞ΅ ΡνδοΟΞΊΞΏΟΞΉΞΊΞ? ΡξέΟΞ±ΟΞ· ΞΌΞ΅ Ξ²ΞΉΞ½ΟΡοκάμΡΟΞ±. ΠΡξέΟΞ±ΟΞ· Ρίναι Ξ΅Οκολη, Ξ³ΟΞ?Ξ³ΞΏΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ΟΞ΄Ο Ξ½Ξ·, ΟΟΞ±Ξ½ γίνΡι ΞΌΞ΅ ΟΟΟΟΞ? ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο ΞΌΟΟΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!