Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Πρόταση της επιστημονικής ομάδας του ΙΣΑ για τα κλιματιστικά σε σπίτια ξενοδοχεία, οχήματα
[Iatronet]: Πρόταση της επιστημονικής ομάδας του ΙΣΑ για τα κλιματιστικά σε σπίτια ξενοδοχεία, οχήματα

[Iatronet]: Πρόταση της επιστημονικής ομάδας του ΙΣΑ για τα κλιματιστικά σε σπίτια ξενοδοχεία, οχήματα

΀α ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΟληΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟΟΞ»Ξ±ΞΎΞ·Ο ΟΟΞΏΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΟ ΟΞ·Ο ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΞΉΞ¬Ξ΄ΞΏΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ΞΌΞ­ΟΟ ΟΟΞ½ ΟΞ΅Ο ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±Ξ­ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΟΟΞ½ μονάδΟΞ½.

ΞΞΊΟΞ±ΞΊΟΞ· ΟΟΟΞΊΞ΅ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΟΞ³ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ (ΞΞ£Ξ) ΞΊΞ±ΞΉΒ ΟΞ·Ο Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΞ΅ΞΉΞ±Ο ΞΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΞΉΟ, ΟΟ Ξ³ΞΊΞ¬Ξ»Ξ΅ΟΞ΅ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± ΞΏ ΟΟΟΡδΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΣΠΞ.Ξ Ξ±ΟΞΏΟληΟ, Ρν ΟΟΡι ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΞΏΞ―Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ ΟΟΞ?ΟΞ΅ΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΎΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο Ξ­Ξ½Ξ±ΟΞΎΞ·Ο ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΄ΞΏΟ .

Ξ ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ? ΞΊΞ±ΟΞ­ΞΈΞ΅ΟΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ±ΟΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ? ΞΈΟΟάκιΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΟΟάγμαΟΞΏΟ Ξ±ΟΞ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΟΞ· διαΟΟΞΏΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

΀ονίΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο Ξ· ανάγκη Ξ½Ξ± ΟΞ·ΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΟολαΟΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΞΏΟΟΞ»Ξ±ΞΎΞ·Ο ΟΟΟΞΏ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΟολίΟΞ΅Ο ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟαγγΡλμαΟΞ―Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ριδικά Ξ±ΟΟ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΞΌΟλέκονΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΞΌΟ. ΞΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΟΞ½, ΟΟ ΞΆΞ·ΟΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞΏ ΞΈΞ­ΞΌΞ± ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ·Ξ½ΟΟΞ΅ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΟΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΞΏΞ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏ Ξ΅ΟΟμΡνο ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ½Ξ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ· ανάγκη Ξ½Ξ± ληΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ±Ο ΟΟΞ·ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΞΏΟΟΞ»Ξ±ΞΎΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± διαΟΟαλιΟΟΡί Ξ· ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ? ΟΞΏΟ Ο.

Ξ ΟΟΟΞΊΞ΅ΟΞ· ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΞΌΞ΅ ΟηλΡδιάΟΞΊΞ΅ΟΞ·, ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο Ξ§ΟΟ ΟΞΏΟΞ»Ξ±Ο ΞΞΉΞΊΞΏΞ»Ξ¬ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ?ΟΟΞΉΞ±Ο ΞΞΉΞΏΟΞ±ΞΈΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΞΞ½ΞΏΟΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΏΞ­Ξ΄ΟΞΏΟ ΞΞ.Ξ£Ξ₯, ΟΞΏΟ ΞΞΉΟΟΞ³ΞΏΟ Ξ£Ξ±ΟΟΞ³Ξ»ΞΏΟ , ΞΏΞΌΟΟΞΉΞΌΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ? Ξ Ξ±ΞΈΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο β ΞΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ξ§Ξ±ΟΞ―Ξ»Ξ±ΞΏΟ ΞΞΏΟ ΟΞ?, ΞΏΞΌΟΟΞΉΞΌΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ? Ξ₯γιΡινΞ?Ο, ΞΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯γΡίαΟ, ΟΞ·Ο ΞΟ ΟΞΉΞ±ΞΊΞ?Ο ΞανΡλλακοΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ , ΟΞ±ΞΈΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ – λοιμΟΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ , ΟΞΏΟ ΞΞ½Ξ±ΟΟΞ¬ΟΞΉΞΏΟ Ξ£ΟΞ±Ξ½ΞΏΟ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞ½Ξ±Ο Ξ¬ΟΟΞΏΟ Ξ.Ξ. Ξ΅ΟΡμβαΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΟδιολΟΞ³ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ ΞΞ½Ξ΄ΟΞ­Ξ± Πάγκαλη, Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΞ±ΞΈΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ .

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!