Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΠΟΥ: Ξεκινούν πάλι οι μελέτες με υδροξυχλωροκίνη
[Iatronet]: ΠΟΥ: Ξεκινούν πάλι οι μελέτες με υδροξυχλωροκίνη

[Iatronet]: ΠΟΥ: Ξεκινούν πάλι οι μελέτες με υδροξυχλωροκίνη

΀α μέλη ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο ΞΊΞ±Οέληξαν ΟΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ»ΟΞ³ΞΏΞΉ ΟΟΞΏΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ±ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΞΊΟΞ»Ξ»ΞΏΟ .

΀ην Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±ΟΞΎΞ· ΟΟΞ½ κλινικΟΞ½ μΡλΡΟΟΞ½ Ο Ξ΄ΟΞΏΞΎΟ ΟΞ»ΟΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ·Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ο Ξ»ΞΏΞ―ΞΌΟΞΎΞ·Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΀ΡΟΞ¬ΟΟΞ· ΞΏ γΡνικΟΟ Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯).

Ξ Tedros Adhanom Ξ±Ξ½Ξ­ΟΞ΅ΟΞ΅ ΟΟΟ ΟΞ·Ξ½Β ΟΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ρβδομάδα Ξ· ΞΞΊΟΡλΡΟΟΞΉΞΊΞ? Ξμάδα ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο “ΞλληλΡγγΟΞ·” Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ΟΞΉΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΟΟΡι ΞΌΞΉΞ± ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞ½Ξ? ΟΞ±ΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο Ο Ξ΄ΟΞΏΞΎΟ ΟΞ»ΟΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ·Ο, Ξ»ΟΞ³Ο Ξ±Ξ½Ξ·ΟΟ ΟΞΉΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ³Ξ΅Ξ―ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟάλΡια ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞΌΞ¬ΞΊΞΏΟ .

ΞΟ ΟΞ? Ξ· Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· ΡλΞ?ΟΞΈΞ· ΟΟοληΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟανΡξέΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ½ δΡδομένΟΞ½ Ξ±ΟΟάλΡιαΟ

ΞΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞ± διαθέΟΞΉΞΌΞ± δΡδομένα ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο, ΟΞ± μέλη ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο Ξ±ΟΟΞ¬Ξ»Ξ΅ΞΉΞ±Ο ΞΊΞ±Οέληξαν ΟΟΞΏ ΟΟ ΞΌΟΞ­ΟΞ±ΟΞΌΞ± ΟΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ»ΟΞ³ΞΏΞΉ ΟΟΞΏΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΞΊΟΞ»Ξ»ΞΏΟ .

Πομάδα ΟΟΞ½ ΡιδικΟΞ½ έλαβΡ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ³ΞΉΞ± ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΞΉΟΞ· ΟΞ»ΟΞ½ ΟΟΞ½ ΟκΡλΟΞ½ ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο, ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ±Ξ½ΞΏΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΞ·Ο Ο Ξ΄ΟΞΏΞΎΟ ΟΞ»ΟΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ·Ο.

ΠΡκΟΡλΡΟΟΞΉΞΊΞ? ομάδα ΞΈΞ± Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½Ξ?ΟΡι ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο, ΟΞΏΟ Ο ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± ΡνημΡΟΟΟΡι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬..

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΞΊ. Adhanom, Ξ· Ξ±ΟΞΌΟδια Ξ΅ΟΞΉΟΟΞΏΟΞ? ΞΈΞ± ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ―ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ΅Ξ― ΟΟΡνά ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟάλΡια ΟΞ»ΟΞ½ ΟΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΟΞ½.

ΞΞ­ΟΟΞΉ ΟΟΞΉΞ³ΞΌΞ?Ο, ΟΟΞΉΟ ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ 3.500 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞ΅ 35 ΟΟΟΞ΅Ο.

Ξ Ξ ΞΞ₯ δΡΟΞΌΞ΅ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞ±ΟΟνΡι ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΟΞ½, ΡμβολίΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΌΞ­ΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!