Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΠΟΥ: Με μάσκες οι υγειονομικοί σε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων
[Iatronet]: ΠΟΥ: Με μάσκες οι υγειονομικοί σε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων

[Iatronet]: ΠΟΥ: Με μάσκες οι υγειονομικοί σε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΞΆΟμΡνοι ΟΟΞ·Ξ½ Ξ₯γΡία ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ΅Ο, ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ λοιΟΟ ΟΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΞΎΞΏΟλιΟΞΌΟ ΟΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟολοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟΟΞΏΟ Ο Ξ? Ξ΅ΟιβΡβαιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±ΟθΡνΡίΟ.

΀η ΟΟΞ?ΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΟ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ Ολα ΟΞ± ΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΟΞ½ Ξ½ΞΏΟοκομΡίΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ ΞΌΟΞ½ΞΏ ΟΟΞ± ΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± COVID-19, ΟΟΞΏΟΡίνΡι ΞΏ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯).

“ΞΟΞ±Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΟΟ Ξ΅Ογά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΞΞ±ΟδιολογικΞ? ΟΟΞ­ΟΟ Ξ³Ξ± Ξ? ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΞλινικΞ? ΟΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΟΞΏΞ½ΟίδαΟ, ΟΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟιβΡβαιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19, ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞΏΟΞ¬ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±”, ΡίΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ? ΞΏ γΡνικΟΟ Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟΒ Tedros Adhanom.

Ξ ΞΊ. Adhanom Ο ΟΞΏΞ³ΟάμμιΟΞ΅ ΟΟΟ ΞΏΞΉ ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ΅Ο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΟΞ½ΞΏ ΟΟ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ―Ξ±Ο ΞΏΞ»ΞΏΞΊΞ»Ξ·ΟΟΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΟΟΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΉΞΊΞ?Ο, δίνονΟΞ±Ο, ΟΞΌΟΟ, Ξ½Ξ­Ξ΅Ο ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΟΡιΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΞΈΞ­ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ­Ο.

ΞΟΟΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ΅, ΞΏ Ξ ΞΞ₯ ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ½ΞΉΟΟΞ¬ ΟΟΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο COVID-19 Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΌΞ΅Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΏΟΞ½ ΟΞΏΞ½ Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΟ ΟΞΏΟ Ο.

ΞΟΞΏΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟιβΡβαιΟθΡί ΟΟΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ COVID-19 ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ρίναι Ξ±ΟΞΏΞΌΞΏΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞ­Ο, Ξ΅Ξ½Ο ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ±.

Ξάν Ρίναι Ξ±ΟΞΏΞ»ΟΟΟΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± Ξ­Ξ½Ξ± Ξ¬ΟΟΟΟΟΞΏ Ξ¬ΟΞΏΞΌΞΏ Ξ? ΞΌΞΉΞ± Ξ΅ΟΞ±ΟΞ? Ξ½Ξ± ΟΟγΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ, ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞΏΟά ιαΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±.

Ξ Ξ ΞΞ₯ ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ΅ΟΡι ΟΟΞΉ ΟΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ½ΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ¬ΟΞΏΞΌΞΏ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±, ΟΟΞΏ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ίδιο Ξ΄ΟΞΌΞ¬ΟΞΉΞΏ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!