Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΠΟΥ: Εμβόλιο για τον κορωνοϊό το 2020
[Iatronet]: ΠΟΥ: Εμβόλιο για τον κορωνοϊό το 2020

[Iatronet]: ΠΟΥ: Εμβόλιο για τον κορωνοϊό το 2020

ΞΞ¬ΟΞΏΞΉΞ΅Ο ΟΟΟΞ΅Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ?δη Ξ±ΟΟΞ―ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ½Ξ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΌΟΟΞ½Ξ―Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ―Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ»ΞΏΟ Ξ½ Ξ΄ΟΟΡιΟ.

Ξ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯) ΡλΟί΢Ρι ΟΟΞΉ ΟΞ­ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΡκαΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅ΞΊΞ±ΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± Ξ΄ΟΟΞ΅ΞΉΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΞΏΞ½ΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 2 διΟΡκ. Ξ΄ΟΟΞ΅ΞΉΟ Ξ­ΟΟ ΟΞ± Οέλη ΟΞΏΟ 2021, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± Ξ· Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΏΞ½Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ£ΞΏΟΞΌΞΉΞ± Ξ£ΞΏΟ Ξ±ΞΌΞΉΞ½Ξ¬ΞΈΞ±Ξ½.

Ξ Ξ ΞΞ₯ Ξ΅ΟΡξΡΟγά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΟΟέδια Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΡι Ξ½Ξ± ληΟθΡί Ξ· Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΟΞΏΞΉΞΏΟ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± λάβΡι ΟΞΉΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο Ξ΄ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΟΞ»ΞΉΟ Ξ΅Ξ³ΞΊΟιθΡί ΟΞΏ ΡμβΟλιο, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ Ξ· ίδια.

Ξ ΟΟΞΏΟΞ΅ΟΞ±ΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΞΈΞ± δοθΡί ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΞΆΞΏΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΟΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ?Ο, ΟΟΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞΏΟΟ, ΟΟΞΉΟ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ΅Ξ―Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ»ΟΞ³Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞ―Ξ±Ο Ξ? άλλΟΞ½ Ξ½ΞΏΟΞ·ΞΌΞ¬ΟΟΞ½, ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞΏΟΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ογά΢ονΟΞ±ΞΉ Ξ? ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΟΞ΅Οιβάλλον Ο ΟΞ·Ξ»Ξ?Ο ΞΌΞ΅ΟαδοΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ±Ο, ΟΟΟΟ ΟΟ Ξ»Ξ±ΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³Ξ·ΟοκομΡία.

“ΞΞ»ΟΞ―ΞΆΟ, Ρίμαι Ξ±ΞΉΟΞΉΟδοξη. Ξλλά Ξ· Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΡνΟΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞ―Ολοκο ΡγΟΡίΟΞ·ΞΌΞ±, ΟΟ Ξ½ΞΏΞ΄Ξ΅ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟολλΞ? αβΡβαιΟΟΞ·ΟΞ±”, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅.

“΀ο ΞΊΞ±Ξ»Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΟΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ Οολλά ΡμβΟλια ΞΊΞ±ΞΉ ΟλαΟΟΟΟΞΌΞ΅Ο, ΞΏΟΟΟΟ ΟΟΟΞ΅ Ράν ΟΞΏ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΟΟΡι, Ξ? Ράν ΞΊΞ±ΞΉ Ξ­Ξ½Ξ± δΡΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ±ΟΞΏΟΟΟΡι, δΡν ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ¬ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΡλΟίδα, Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅”.

ΞΟ ΟΞ? ΟΞ· ΟΟΞΉΞ³ΞΌΞ? Ξ³Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ 10 ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΡμβολίΟΞ½, ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΡλΟίδα ΟΟΞΉ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ρίναι διαθέΟΞΉΞΌΞΏ Ξ­Ξ½Ξ± ΡμβΟλιο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!