Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Πώς θα λειτουργήσουν οι οργανωμένες παραλίες
[Iatronet]: Πώς θα λειτουργήσουν οι οργανωμένες παραλίες

[Iatronet]: Πώς θα λειτουργήσουν οι οργανωμένες παραλίες

ΞΞ± Ξ±Ξ½ΞΏΞ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ 8 ΟΞΏ ΟΟΟΞ― ΟΞΏΟ Ξ£Ξ±Ξ²Ξ²Ξ¬ΟΞΏΟ , ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ³ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΟΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±Ξ½ΟΞ½Ξ΅Ο Ξ±ΟΞΏΟΟ Ξ³Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ³ΟΟΟΟΞΉΟΞΌΞΏΟ.

ΞΞ½ΞΏΞ―Ξ³ΞΏΟ Ξ½Β ΞΌΞ΅ Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΏΞΉ ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ»Ξ―Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΞ΅Ο ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞ±ΞΉΞ½ΟμΡνα ΟΟ Ξ½ΟΟΟΞΉΟΞΌΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ£Ξ±Ξ²Ξ²Ξ±ΟΞΏΞΊΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ .

ΞΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΡνικΞ? ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο:

ΞΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞΉΟ ΞΌΞ΅ΟΞ΅ΟΟΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞ­Ο ΟΟοβλέΟΡιΟ, ΟΞ± Ξ΅Οιδημιολογικά δΡδομένα, αλλά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΡιΟΞ?Ξ³Ξ·ΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ±ΟΞΌΟΞ΄ΞΉΞ±Ο ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο ΟΟΞ½ ΞΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³ΟΞ½, Ξ±ΟΞΏΟΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΞΏΞ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΣάββαΟΞΏ 16 ΞΞ±ΞΞΏΟ ΞΏΞΉΒ 515 ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟαλίΡΟ, ΟΞ΅ΟίκλΡιΟΟΞ΅Ο Ξ? ΞΌΞ·, ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο.

ΞΞ½Ξ΅ΟΞ³ΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ, ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΟ ΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΏΞΉΟΟΞΏΟΟ ΞΞΞ Ξ³ΞΉΞ± take away διάθΡΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ­, ΞΏΞΉ Ξ±ΞΊΟΞ»ΞΏΟ ΞΈΞΏΞΉ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΞΞ:

93.29.11.00 -Β ΞΌΟΞ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ Ξ΅ΟΞΉΟΡιΟΞ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΊΞΌΞ΅ΟαλλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟαλίΡΟ).

93.29.11.02 -Β Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ΅Ο Ξ΅ΞΊΞΌΞ΅ΟΞ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ·Ο ΞΈΞ±Ξ»Ξ¬ΟΟΞΉΟΞ½ Ξ»ΞΏΟ ΟΟΟΞ½).

93.29.11.05 -Β Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ΅Ο ΞΌΞ―ΟΞΈΟΟΞ·Ο ΞΏΞΌΟΟΡλΟΞ½ Ξ?/ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟαλιΟΞ½ (Ολα΢).

ΞΞ±Ξ½ΟΞ½Ξ΅Ο

ΞΟΟ ΟΞΉΟ 8 ΟΞΏ ΟΟΟΞ― ΟΞΏΟ Ξ£Ξ±Ξ²Ξ²Ξ¬ΟΞΏΟ , ΞΏΞΉ ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ»Ξ―Ξ΅Ο ΞΈΞ± λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΞΎΞ?Ο ΟΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±Ξ½ΟΞ½Ξ΅Ο:

  • ΣΡ ΡλΡγΟΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο ΟΟ ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΡίΟοδο ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ»Ξ―Ξ΅Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ο ΟΞΏΟΟΞ΅ΟΟΞΉΞΊΞ? Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ±ΟΞ? ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΟΞΊΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½.
  • ΣΡ ΡλΡγΟΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο ΟΟ ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΡίΟοδο ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟαλίΡΟ, ΞΏ ΞΌΞ­Ξ³ΞΉΟΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ Ξ»ΞΏΟ ΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ Ρίναι ΟΞ± 40 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ±Ξ½Ξ¬ 1.000 Ο.ΞΌ.
  • ΠΡλάΟΞΉΟΟΞ· Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΞΎΟΞ½ΟΞ½ ΟΟΞ½ ΞΏΞΌΟΟΡλΟΞ½ ΞΏΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ± 4 ΞΌΞ­ΟΟΞ±, Ξ΅Ξ½Ο ΞΏΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΡλάΟΞΉΟΟΞ· Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· 1 ΞΌΞ­ΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΞΊΞΉΞ¬ΟΟΟΞΏΟ Ξ΄ΟΞΏ ΞΏΞΌΟΟΡλΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!