Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Πώς εξελίσσεται η ασυμπτωματική COVID-19
[Iatronet]: Πώς εξελίσσεται η ασυμπτωματική COVID-19

[Iatronet]: Πώς εξελίσσεται η ασυμπτωματική COVID-19

ΞΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟοβάλλονΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΈΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞΏΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο Ξ»ΞΏΞ―ΞΌΟΞΎΞ·Ο.

ΞΞΉ ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ? ΞΉΟΟΞΏΟΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ρξέλιξη ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ COVID-19 ΟΟΞΏΟ ΟΒ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞ±ΟΞ±ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο. ΞΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ο ΟοβάλλονΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΈΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞΏΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο Ξ»ΞΏΞ―ΞΌΟΞΎΞ·Ο.

Ξ£ΟΞΉΟ 12 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ 2020, ΟΟΞΏ Ξ­Ξ³ΞΊΟ ΟΞΏ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMc2013020) δημοΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ δΡδομένα ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΟΟ Ξ½ΟΟΞΉΟΞ±Ξ½ ΞΏ ΞΞ½Ξ±ΟληΟΟΟΞ?Ο ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½, ΞΟ ΟΟΞ¬ΞΈΞΉΞΏΟ ΞΞ±ΟΟΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ ΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ). Ξ£ΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟΞ? ΟΞ·Ο ΟανδημίαΟ, ΟΟΞ± ΞΌΞ­ΟΞ± ΦΡβΟΞΏΟ Ξ±ΟΞ―ΞΏΟ , ΟΟΞΏ ΞΊΟΞΏΟ Ξ±ΞΆΞΉΞ΅ΟΟΟλοιο Diamond Princess διαΟΞΉΟΟΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ Ολοι ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ¬ΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΞ»Ξ?ΟΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΞ»ΞΏΞ―ΞΏΟ ΟΞ­ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ± ΟΞ΅ λιμάνι ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞ½Ξ―Ξ±Ο.

Ξ£Ο Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬, 712 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞΏΞ»ΟΞ½ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ SARS-CoV-2 ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ 3711 Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ±ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ½ μΡλΟΞ½ ΟΞΏΟ ΟληΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 410 (58%) Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞ± ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· ΟΟΞΉΞ³ΞΌΞ? ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΟ.Β 96 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ SARS-CoV-2, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ±Ξ½ Ο ΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ½ΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΟ, ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο 32 ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ±Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο ΞΌΞΏΞΉΟά΢ονΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΟ Ξ―Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΌΟΞ―Ξ½Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ ΟΟΞΏ Ολοίο, ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Diamond Princess ΟΞ΅ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο ΟΟΞ·Ξ½ κΡνΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΞ±ΟΟΞ½Ξ―Ξ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 19 ΞΊΞ±ΞΉ 26 ΦΡβΟΞΏΟ Ξ±ΟΞ―ΞΏΟ , Ξ³ΞΉΞ± ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ? ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ·.Β

΀Ρλικά,Β 11 Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞ± 96 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ±, ΡμΟάνιΟΞ±Ξ½ κλινικά ΟημΡία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο Covid-19 ΟΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια, ΟΞ΅ διάμΡΟΞΏ ΟΟΟΞ½ΞΏ 4 ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο (Ξ΅ΟΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ 3 ΞΌΞ­ΟΟΞΉ 7 ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο) ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΟΞΏ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΟ ΟΞ΅ΟΟ. ΀ο γΡγονΟΟ Ξ±Ο ΟΟ ΟημαίνΡι, ΟΟΞΉ Ξ?ΟΞ±Ξ½ μάλλον ΟΟΞΏ-ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΞ― ΟΞ±ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΞ―, ΟΟΞ±Ξ½ Ο ΟΞΏΞ²Ξ»Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΟ ΟΞ΅ΟΟ. Ξ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ¬ Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±ΟθΡνΞ?Ο Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΟΞΏ-ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟ (δηλαδΞ? ΞΌΞ΅ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΟ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ¬ ΟΟΟΞ―Ο ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, αλλά ΞΊΞ±ΟΟΟΞΉΞ½ Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΡι ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ±) Ξ±Ο ΞΎΞ±Ξ½ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ηλικία (Ξ±ΟΞΎΞ±Ξ½Ξ΅ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 8% ΞΌΞ΅ κάθΡ Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ ηλικία ΞΊΞ±ΟΞ¬ 1 Ξ­ΟΞΏΟ).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!