Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Πόλη σε δοκιμαστικό σωλήνα: Οι ερευνητές προσομοιώνουν την αστική ρύπανση για να δείξουν πώς βλάπτει την καρδιά
[Iatronet]: Πόλη σε δοκιμαστικό σωλήνα: Οι ερευνητές προσομοιώνουν την αστική ρύπανση για να δείξουν πώς βλάπτει την καρδιά

[Iatronet]: Πόλη σε δοκιμαστικό σωλήνα: Οι ερευνητές προσομοιώνουν την αστική ρύπανση για να δείξουν πώς βλάπτει την καρδιά

ΣΡ μΡλέΟΞ·, ΟΞΏΟ ΞΌΞΉΞΌΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΟΡλαιομηΟΞ±Ξ½ΟΞ½ ΟάνηκΡ ΟΟΞΉ Ο Ξ³ΞΉΞ΅Ξ―Ο Ξ΅ΞΈΞ΅Ξ»ΞΏΞ½ΟΞ­Ο ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 2 ΟΟΞ΅Ο Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ·Ο ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΞΊΞ¬ΟΟ Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα «αΟΟαλΡίαΟΒ», ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄ΟΞ¬ΟΡιΟ.

΀α ΞΊΞ±Ο ΟΞ±Ξ­ΟΞΉΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½Ξ­Ο Ξ½Οί΢Ρλ Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΟ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ, ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΟΞ±Ξ½ Ξ· Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· Ρίναι ΟΟ ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?, Ξ΅ΟαναλαμβανΟμΡνη ΞΊΞ±ΞΉ δια Ξ²Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΟΞ½ΟΞ±Ο Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ· Ξ»Ξ?ΟΞ· ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΌΞ­ΟΟΟΞ½ δημΟΟΞΉΞ±Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· βΡλΟΞ―ΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞΏΟ Ξ±Ξ­ΟΞ± ΟΟΞΏ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅Οιβάλλον.

ΞΞ΅ Ξ±ΟΞΏΟΞΌΞ? ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ± Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± Ξ Ξ΅ΟιβάλλονΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι ΡνδιαΟΞ­ΟΞΏΞ½ μΡλέΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΏΟγάνΟΟΞ΅ Ξ· Ξβ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΉΞ±ΞΊΞ? ΞΞ±ΟδιολογικΞ? ΞλινικΞ? ΟΞΏΟ ΞΞΞ Ξ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± Ξ¦Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞ Ξ ΞΊΞ±ΞΉ δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΟΞΏ ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟδιαγγΡιακΞ? ΟΟΟληΟΞ· European Journal of Preventive Cardiology.

Ξ£ΟΞ· μΡλέΟΞ· Ξ±Ο ΟΞ?, ΟΞΏΟ ΞΌΞΉΞΌΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΟΡλαιομηΟΞ±Ξ½ΟΞ½Β ΟάνηκΡ ΟΟΞΉ Ο Ξ³ΞΉΞ΅Ξ―Ο Ξ΅ΞΈΞ΅Ξ»ΞΏΞ½ΟΞ­Ο ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 2 ΟΟΞ΅Ο Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ·Ο ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΞΊΞ¬ΟΟ Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα «αΟΟαλΡίαΟΒ», ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄ΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ΅ Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ±ΟΟΞ·ΟΞΉΞ±ΞΊΞ?Ο ΟκληΟΞ―Ξ±Ο, ΡνΡΟΞ³ΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟ ΞΌΟΞ±ΞΈΞ·ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟ ΟΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ, ΟΟΞ½ ΡνδογΡνΟΞ½ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΞ½ ΟΞ?ΞΎΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟάκΟΞ· ΟΞ·Ο ΟλΡγμονΞ?Ο. ΞΞΉ Ξ΅ΟΞΉΞ΄ΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ο ΟΞ­Ο ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟΞ·ΟΞΉΞΏΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟ Ξ½ΟΞ·, ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΞΈΟΟΞΌΞ²ΟΞ½, ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟκληΟΞ· ΟΞ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞ΄Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ οδηγοΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΟΟΟοδο ΟΞ·Ο Ξ±ΞΈΞ·ΟΞΏΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ±ΞΈΞ·ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ²Ξ»Ξ¬Ξ²Ξ΅Ο.Β

ΞΟΟΟ ΞΌΞ¬Ξ»ΞΉΟΟΞ± Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΞΏ ΞΊΟΟΞΉΞΏΟ ΟΟ Ξ³Ξ³ΟΞ±ΟΞ­Ξ±Ο ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞ·ΞΌΞ?ΟΟΞ·Ο Ξ€ΞΏΟΟΞΏΟ Ξ»Ξ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΉΞΏ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½, ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ»Ξ±Ξ²Ξ΅Ξ―Ο Ξ±Ο ΟΞ­Ο Ξ΄ΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ³Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΡίνονΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 24 ΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ· διακοΟΞ? ΟΞ·Ο Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!