Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Σε πλήρη ανάπτυξη εμβόλια κατά του κορωνοϊού
[Iatronet]: Σε πλήρη ανάπτυξη εμβόλια κατά του κορωνοϊού

[Iatronet]: Σε πλήρη ανάπτυξη εμβόλια κατά του κορωνοϊού

100 Ο ΟΞΏΟΞ?ΟΞΉΞ± ΡμβΟλια ΟΞ΅ ΟΟοκλινικΞ? ΟΞ¬ΟΞ·: ΣΡ 8 Ξ΅ΟΟιά΢Ρι ΞΏ Ξ ΞΞ₯.΀ο ΟΟΟΟΞΏ ΞΌΟαίνΡι ΟΞ΅ ΟΞ¬ΟΞ· 2.

ΞΞ½Ξ±Ο Ξ¬Ξ½Ξ΅Ο ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟ ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ Ξ±Ξ³ΟΞ½Ξ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΡνΟΟ Ξ±ΟΟαλοΟΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ρξέλιξη.Β ΞΞΎΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟΟΞΏΞΉ ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΞΉ Ξ·Ξ³Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ»Ξ­Ξ½Ξ΅ ΟΟΞΉ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΞΌΞ²Ολιο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟοκαλΡί ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟθένΡια COVID-19 Ρίναι Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΞ»Ξ?ΟΞ· Ξ΅ΟανΡκκίνηΟΞ· ΟΟΞ½ ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ·Ο ΞΆΟΞ?Ο ΟΟΞ½ ΟολιΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ±.

΀ο ΟΟΟΟΞΏ Ο ΟΞΏΟΞ?ΟΞΉΞΏ ΡμβΟλιο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? ΡγκΟΞ―ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ FDA Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΦάΟΞ· 2 ΟΟΞ½ δοκιμΟΞ½

΀ο ΟΟΟΟΞΏ δοκιμαΟΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΞΌΞ²Ολιο SARS-CoV-2 ΟΟΞΉΟ ΞΞ Ξ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ· Ξ· Moderna, ΞΌΞ΅ Ξ­Ξ΄ΟΞ± ΟΞ· ΞΞ±ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ­ΟΞ·. ΀ο Ο ΟΞΏΟΞ?ΟΞΉΞΏ ΡμβΟλιο (Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ΅ΞΌΞ²Ολιο ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟοιηθΡί Ράν Ξ±ΟοδΡιΟθΡί Ξ±ΟΟΞ±Ξ»Ξ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ) ονομά΢ΡΟΞ±ΞΉ mRNA-1273 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄ΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ΅ ΡθΡλονΟΞ­Ο ΟΟΞΏ ΣιάΟΞ» ΟΟΞΉΟ 16 ΞΞ±ΟΟΞ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΎΞ΅ΞΊΞ―Ξ½Ξ·ΟΞ΅ Ξ· δοκιμΞ? ΦάΟΞ·Ο 1.

ΠδοκιμΞ? ΟΞ·Ο Ξ¦Ξ¬ΟΞ·Ο 2 ΞΈΞ± γίνΡι ΞΌΞ΅ Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ­Ο Ξ΅ΞΊΞ±ΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅ΞΈΞ΅Ξ»ΞΏΞ½ΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± ΡξΡΟΞ¬ΟΡι ΟΟΟ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞ΄ΟΞ¬ ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΟΞΏ ΡμβΟλιο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞ¬ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟθένΡια.Β ΞΡλΡΟΞ¬ΟΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο Ξ· Ξ±ΟΟάλΡια ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΟΞ±ΟΡνέΟγΡιΡΟ.Β

Ξ Moderna Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ολοκληΟΟνΡι ΟΞΏ ΟΟΟΟΟκολλο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· μΡλέΟΞ· ΟΞ¬ΟΞ·Ο 3 ΟΞΏΟ mRNA -1273.Β ΞΟ ΟΞ­Ο ΞΏΞΉ Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ξΡκινΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉΟ Ξ±ΟΟΞ­Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞ±ΞΉΟΞΉΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!