Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Πειραματική εξέταση αίματος για τον καρκίνο του ήπατος
[Iatronet]: Πειραματική εξέταση αίματος για τον καρκίνο του ήπατος

[Iatronet]: Πειραματική εξέταση αίματος για τον καρκίνο του ήπατος

΀ο ΟΞ΅ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ΅Οά΢Ρι Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΉΞΏΟΟ.

ΠΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΡξέΟΞ±ΟΞ· Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± βΡλΟΞΉΟΟΡι ΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ?ΟΞ±ΟΞΏΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ U.S. National Cancer Institute.

΀ο ΟΞ΅ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ΅Οά΢Ρι Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΉΞΏΟΟ ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± αλληλΡΟΞΉΞ΄ΟΞΏΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ·ΟΞ±ΟΞΏΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞΉΞ½ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

Ξ Xin Wei Wang, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΞ½ΟΞ± ΟΞ΅ΟΟ, ΟΞΏ Ξ½Ξ­ΞΏ ΟΞ΅ΟΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Οαί΢Ρι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΟ ΟΟλο ΟΟΞ·Ξ½ ΡξέΟΞ±ΟΞ· Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΡμΟάνιΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ . Ξ ΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞ΅, ΟΟΞΉ Ξ· ΞΌΞ­ΞΈΞΏΞ΄ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ±ΟΞ»Ξ? ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½Ξ? ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞ±ΞΉΟΡί ΞΌΟΞ½ΞΏ ΞΌΞΉΞΊΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―Ξ³ΞΌΞ± Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

ΞΞ½ΟΞ― Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΟιά΢Ρι ΟΞ΅ ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ±, ΟΞΏ Ξ½Ξ­ΞΏ ΟΞ΅ΟΟ Ξ΅Ξ½ΟΞΏΟί΢Ρι ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟιβάλλονΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ -Οημάδια ΟΞΏΟ Ξ¬ΟΞ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞ―ΟΟ Οαλιοί ΞΉΞΏΞ―.

ΠλοίμΟΞΎΞ· Ξ±ΟΟ Ξ·ΟΞ±ΟΞ―Οιδα B Ξ? C Ξ? Ξ· ΞΊΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ?ΟΞ±ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΟΞΏ Ξ?ΟΞ±Ο.

Ξ§ΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΟ Ξ½Ξ± ΡνΟΞΏΟΞΉΟΟΞΏΟΞ½ άνθΟΟΟΞΏΞΉ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± Ξ·ΟΞ±ΟΞΏΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΟΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞΉΞΏΞΉ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΡλέγΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΟΟ ΟΞ½Ξ¬.

ΠβΡλΟΞ―ΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟΟΞΉΞΌΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ¬Ξ³Ξ½ΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΟΞ±ΟακολοΟΞΈΞ·ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ·ΟΞ±ΟΞΏΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞΉΞ½ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Cell.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!