Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ”Ώρα να το ξεκαθαρίσουμε!”- Εκστρατεία για την ψωρίαση
[Iatronet]: ”Ώρα να το ξεκαθαρίσουμε!”- Εκστρατεία για την ψωρίαση

[Iatronet]: ”Ώρα να το ξεκαθαρίσουμε!”- Εκστρατεία για την ψωρίαση

Ξ LEO Pharma Hellas Ο Ξ»ΞΏΟοιΡί ΞΞΊΟΟΟΞ±ΟΡία ΞΞ½Ξ·ΞΌΞ­ΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ¨ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ· Ο ΟΟ ΟΞ·Ξ½ αιγίδα ΟΞ·Ο ΞλληνικΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟολογικΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟοδιΟιολογικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ) .

Β«ΞΟΞ± Ξ½Ξ± ΟΞΏ ξΡκαθαΟΞ―ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Β» Ρίναι ΟΞΏ κΡνΟΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ± ΟΞ·Ο ΟανΡλλαδικΞ?Ο Ξ΅ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ½Ξ·ΞΌΞ­ΟΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ ΟΟΟΟΞΏ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΟΟΟΟ Ξ½ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ Ξ¨ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ· Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ΅ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΡμΟΞΉΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟΞ½ ΟΞΏΞ½ ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏ ΟΞΏΟ Ο, ΟΟΟΞ΅ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΟΞΏΟ Ξ½Ξ± Ξ²ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΞ±ΞΉΟιά΢Ρι.

H LEO Pharma Hellas Ο ΟΟ ΟΞ·Ξ½ αιγίδα ΟΞ·Ο ΞλληνικΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟολογικΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟοδιΟιολογικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο -ΞΞΞΞ ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι ΟΞΉΟ Ξ΅Ξ½Ξ­ΟΞ³Ξ΅ΞΉΞ΅Ο Ξ΅Ξ½Ξ·ΞΌΞ­ΟΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ¨ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ·, ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΞ΅Οίοδο ΟΞΏΟ Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο Ξ· ανάγκη Ξ³ΞΉΞ± ΡνημέΟΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ διαΟΡίΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΞΊΟΞ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΡνΟΞΏΞ½ΟΟΞ΅ΟΞ·.

ΞΟΞΉΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞ±ΞΊΟ ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞ·Ο Ξ΅ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ­Ξ½Ξ± spot διάΟΞΊΞ΅ΞΉΞ±Ο 40ββ ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΞΈΞ± ΟΟοβληθΡί ΟΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ£Ο ΞΌΞ²ΞΏΟλιο ΑαδιοΟηλΡΟΟΞ±ΟΞ·Ο (ΞΣΑ). Ξ ΟΟΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΞΉΟΟΞ?Ο ΟΞΏΟ spot Ρίναι ΞΏ Ξ³Ξ½ΟΟΟΟΟ Ξ·ΞΈΞΏΟΞΏΞΉΟΟ ΞΞ½ΟΟΞ½Ξ·Ο ΞΞΏΟ Ξ΄Ξ¬ΟΞΏΟ ΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο ΟΞΏΞ΄Ο ΟΞΌΞ΅Ξ½ΞΏΟ ΟΞ· ΞΞΏΞ³ΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ Ξ£Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΟΞΈΞ·ΞΌΞ± ΡνΟΟ Ξ±ΟθΡνοΟΟ ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΟ ΞΆΞ?ΟΞ·ΟΞ· «Ρκ Ξ²Ξ±ΞΈΞ­ΟΞ½Β», Ξ±ΟΞ΅Ο ΞΈΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΟΟΞ―Ξ±ΟΞ· Β ΞΊΞ±ΞΉ «ξΡκαθαΟί΢Ρι» ΟΟΞΉ δΡν ΟΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½Ξ± Ρίναι ΞΌΟΞ½ΞΏΟ ΟΟΞ· διαΟΡίΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟιλογέΟ, Ξ΅Ξ½Ο ΟΞ±Οάλληλα ΟΞΏΟ Ο ΟΞ±ΟΞΏΟΟΟνΡι Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ΅ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞΏ ΞΞ΅ΟΞΌΞ±ΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏ ΟΞΏΟ Ο, ΟΟΟΞ΅ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΟΞΏΟ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οάλληλη ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία.

ΞΞ΅ ΟΟΟΟΞΏ ΟΞ· διάδοΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΌΞ·Ξ½ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ΅ Ολη ΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, Ξ· ΡκΟΟΟΞ±ΟΡία ΞΈΞ± Β«ΟαξιδέΟΡι» ΟΞ·ΟΞΉΞ±ΞΊΞ¬ ΟΟΞΏ ΞιαδίκΟΟ ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± κανάλια ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΞΉΞΊΟΟΟΟΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!