Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Οδηγίες ΠΟΥ Ευρώπης για καλοκαίρι με κορωνοϊό
[Iatronet]: Οδηγίες ΠΟΥ Ευρώπης για καλοκαίρι με κορωνοϊό

[Iatronet]: Οδηγίες ΠΟΥ Ευρώπης για καλοκαίρι με κορωνοϊό

Ξ¦ΟΞΏΞ½ΟΞ―ΞΆΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ΅Ξ±Ο ΟΟ ΞΌΞ±Ο, αλλά Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΞ½ Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ³Ξ΅Ξ½Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ? ΞΊΞΏΞ½ΟΞΉΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ±Ο ΟΞ΅ΟιβάλλονΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΌΟΞ½Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄Ο Ξ½Ξ΅ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ.

Ξ ΞΏΞ»Ο ΞΉΞ΄ΞΉΞ±Ξ―ΟΞ΅ΟΞ΅Ο ΞΈΞ± Ρίναι ΟΞ­ΟΞΏΟ ΟΞΏ καλοκαίΟΞΉ ΞΏΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΈΞ?ΞΊΞ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΞΟ ΟΟΟΞ·Ο: Ο ΟΞ·Ξ»Ξ­Ο ΞΈΞ΅ΟΞΌΞΏΞΊΟΞ±ΟΞ―Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΞΊΞΏΞΊΟΞ­ΞΉΞ», ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΞΈΞ± οδηγΞ?ΟΡι ΟΞ΅ δοκιμαΟΞ―Ξ± Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ. ΞΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟιλαμβάνονΟΞ±ΞΉ ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ? Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± CoViD-19.

ΞΞΉ Ο ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏΞΉ ΟΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯) ΞΟ ΟΟΟΞ·Ο ΞΊΟΞΏΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΞΊΟΞ΄ΟΞ½Ξ± ΟΞΏΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ , ΟημΡιΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΟ ΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± μΡγάλο ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ·Ο ΞΞ·ΟΞ±ΞΉΞ¬Ο ΞΟΡίΟΞΏΟ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΡίμαΟΟΞ΅ ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ­Ξ½Ξ± ΞΌΞ±ΞΊΟΟ, ΞΆΞ΅ΟΟΟ ΞΊΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞ±Ξ―ΟΞΉ:

“΀ο Ξ΅ΟΟΟμΡνο καλοκαίΟΞΉ ΞΈΞ± Ρίναι ΟΞΉΞΏ ΞΆΞ΅ΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΞΎΞ·ΟΟ Ξ±ΟΟ Ο,ΟΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ·ΞΈΞ―ΟΡι ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ?. ΀ο ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο, ΞΏΞΉ Ξ΅ΟαγγΡλμαΟΞ―Ξ΅Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΞΌΞ­Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΟΞ­Ο ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ± ΞΊΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΟΟΞ½Ξ±: Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΟ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ­Ο ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΞ΅ΞΉΞ­Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±”, Ξ΅ΟΞΉΟΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½.

Ξ ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ­ΟΞΏΟ – ΡξηγοΟΞ½ – Ρίναι ΟΞΉΞΏ ιδιαίΟΞ΅ΟΞ·, Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞΆΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ (CoViD-19). Πολλοί άνθΟΟΟΞΏΞΉ, ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟιλαμβανομένΟΞ½ ομάδΟΞ½ Ξ΅Ο Ξ¬Ξ»ΟΟΟΞ½ ΟΟΞ· ΞΌΟΞ»Ο Ξ½ΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞΌΟΟΞ·ΟΞ±, ΡνδέΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ΅Ο ΟΞΏΟΞ½ Ξ? Ξ½Ξ± Ο ΟΞΏΟΟΞ΅ΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΌΞ΅Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ΟΞΏ ΡνδΡΟΟμΡνο Ξ½Ξ­ΟΞ½ “lockdown”.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!