Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
[Iatronet]: Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

[Iatronet]: Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΞΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΟΞΏΟ ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟ ΞΈΞ± λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ ΞΏΞΉ ΟΟΟΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ±Ο.

Ξ Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±ΟΞΎΞ· ΟΞ·Ο Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ½ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΉΞ±ΞΊΟΞ½ ΞΞ΄ΟΟ ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο, ΞΌΞ΅ ΞΊΟ ΟΞ―Ξ±ΟΟΞ· ΟΞ·Ξ½ ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΌΞ­Ξ³ΞΉΟΟΞ·Ο ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΟΞΏΞΉΟΞ·ΟΟΞ½, ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΊΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ διοικηΟΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΞΏΟ. ΣημανΟΞΉΞΊΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΏ Ξ­Ξ³ΞΊΞ±ΞΉΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞΏΟΞΉΟΞΌΟΟ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞΉ Ξ· Ξ±ΟΞΏΞΌΟΞ½ΟΟΞ· Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ½ ΟΟΡνΟΞ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ο. ΞΞΉ ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ ΞΞ―ΞΊΞΏΟ Ξ£ΟΟΞ±Ο, ΞΞ±ΟιλικΞ? ΞΟΡνέΟΞΏΟ , ΞΞ―ΞΊΞΏΟ ΞΟΞΌΞ±ΟδηΟ, ΞΟΞΌΞ¬Ο Ξ£ΟΞ·ΞΊΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (Ξ ΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ), ΟΞ±ΟΞ±ΞΈΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞΏΞ½ ΞΞΞΞ₯ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΞΉΞ΅ΞΈΞ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟΟ (CDC, ECDC, WHO)

Ξ ΟΟΟΟΞΏΟ ΟΟΞ½ οδηγιΟΞ½ Ρίναι:

Ξ ΟΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ½ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΞΆΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞΉΟΞ·ΟΟΞ½
Ξ Ξ­Ξ³ΞΊΞ±ΞΉΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ―ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞ½ΟΟΞ½
Ξ ΟΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΟΞ½ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΟΞ½ ομάδΟΞ½
Ξ ΟΟαδιακΞ? Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞΏΟΞ? ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½ΟΞ»ΞΏΟ ΟΟΞ½ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΞΆΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½
Ξ Ξ΅ΟΟΟ ΞΈΞΌΞ· λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΟΟΞ½ Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ½
Ξ ΟΞ±ΟακολοΟΞΈΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ ΞΌΞ­ΟΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΞΏΟ Ο, Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΞ³ΟΟ ΟΞ·Ο ΟΞΏΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΟΞ½ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·ΞΌΟΞ½ ΟΞΏΟΞ­ΟΞ½

ΞΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΟΞΏΟ Ολο ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟΒ

ΞΞΉ Ξ³Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΟαδιακΞ?Ο Ξ΅ΟΞ±Ξ½ΟΞ΄ΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ±

Ξ§ΟΟΞΏΟΞ±ΞΎΞΉΞΊΞ? μΡλέΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟΟΞΏΟ ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟδιοΟΞΉΟΟΡί ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΞΆΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΈΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΞΊΞ΅ΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½Ξ± ΟΞ·ΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΟΞ±Ξ»Ξ΅Ξ―Ο Ξ±ΟΞΏΟΟΞ¬ΟΡιΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!