Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Νέα θεραπευτική παρέμβαση για τη φλεγμονώδη ανοσολογική απόκριση λόγω κορωνοϊού 
[Iatronet]: Νέα θεραπευτική παρέμβαση για τη φλεγμονώδη ανοσολογική απόκριση λόγω κορωνοϊού 

[Iatronet]: Νέα θεραπευτική παρέμβαση για τη φλεγμονώδη ανοσολογική απόκριση λόγω κορωνοϊού 

ΣημανΟΞΉΞΊΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΟλΡγμονΞ?Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ· ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ·-6 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ tocilizumb ΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟέλλΡι Ξ­ΟΡι δοκιμαΟΟΡί ΞΌΞ΅ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΟ ΟΞ―Ξ±, Ξ΅Ξ½Ο Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ο ΟΟ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟ ΟΞ±ΞΉΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ­Ο.

Ξ ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞΏΞ½Ξ―Ξ± Ξ±ΟΟ COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ο ΟΞ΅ΟβολικΞ? ΟλΡγμονΟδη Ξ±Ξ½ΞΏΟολογικΞ? Ξ±ΟΟΞΊΟΞΉΟη Ρίναι Ο ΟΞ·Ξ»Ξ?. Ξ Ο ΟΞ΅ΟβολικΞ? Ξ±Ξ½ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ΅ΟΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞΉΞ½ΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟΟ ΟΞΏΟ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³ΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ ΟΞ±ΟΡία ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟΟΞΏΞΌΞ· κλινικΞ? Ξ΅ΟιδΡίνΟΟΞ· Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19. Ξ ΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο ΟΞ­ΟΞΏΞΉΞ΅Ο ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ΅Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡνοΟΞΏΟοιηθΡί ΞΊΞ±ΞΉ διάΟΞΏΟΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞ­Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ΄ΟΞ¬ΟΞ· ΟΞΏΟ Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΄ΟΟΡι ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± ΡνθαΟΟΟ Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ±. ΣημανΟΞΉΞΊΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΟλΡγμονΞ?Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ· ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ·-6 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ tocilizumb ΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟέλλΡι Ξ­ΟΡι δοκιμαΟΟΡί ΞΌΞ΅ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΟ ΟΞ―Ξ±, Ξ΅Ξ½Ο Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ο ΟΟ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟ ΟΞ±ΞΉΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ­Ο. ΞΟΞΉΟλέον ΞΊΞ±ΞΉ άλλα ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄ΟΞΏΟ Ξ½ ΡίΟΞ΅ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ½Ξ·-6 ΡίΟΞ΅ ΟΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ΅Ο Ξ? ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟλΡγμονΞ?Ο Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο.

Ξ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο Ξ΄ΞΉΞ­Ξ³Ξ΅ΟΟΞ·Ο ΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΞΉΞΊΞΉΟΞ½ ΞΊΞΏΞΊΞΊΞΉΞΏΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½-ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΟάγΟΞ½ (GM-CSF) Ρίναι ΞΌΞΉΞ± ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞ―Ξ½Ξ· ΞΌΞ΅ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΟ ΟΟλο ΟΟΞ· ΟΟΞΈΞΌΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο ΟλΡγμονΞ?Ο. Ξ ΟΟνδΡΟΞ? ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ½ Ο ΟοδοΟΞ­Ξ± GM-CSF-Ξ± (GM-CSFRa) ΡνΡΟΞ³ΞΏΟοιΡί ΟολλαΟΞ»Ξ­Ο ΞΏΞ΄ΞΏΟΟ ΟΞΏΟ Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟλΡγμονΟδη Ξ±Ξ½ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ·. ΞΟΞ± ΟΞ΅ ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΟΟΟ ΟΞ± ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΟάγα ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΏΟ Ξ΄Ξ΅ΟΞ΅ΟΟΟιλα, ΞΌΞ΅ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ±Β ΟΞ·Ξ½Β Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ­ΞΊΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ άλλΟΞ½Β ΟΟΞΏ-ΟλΡγμονΟΞ΄ΟΞ½ ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΏΞΊΞΉΞ½ΟΞ½, ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½Β ΟΞ·Ξ½ ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ·-6 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΉΞ½ΟΞ΅ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ΅Ο (ΟΟΟΟ Ξ· -1, -23, -12), ΟΞΏΞ½ ΟΞ±ΟάγονΟΞ± Ξ½Ξ­ΞΊΟΟΟΞ·Ο ΟΞ³ΞΊΞΏΟ , Ξ΅Ξ½Ο Ξ΄ΞΉΞ΅Ξ³Ξ΅Ξ―ΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΏΞ΄ΞΏΟΟ ΟΞ·Ο ΟλΡγμονΞ?Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!