Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Νέα έρευνα για την ημικρανία στην Ελλάδα
[Iatronet]: Νέα έρευνα για την ημικρανία στην Ελλάδα

[Iatronet]: Νέα έρευνα για την ημικρανία στην Ελλάδα

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ³Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ Ξ£Ολλογο ΞΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ΅Οαλαλγία ΞΞ»Ξ»Ξ¬Ξ΄ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ―Ολο «ΠΞΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα β 2020Β».

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ―Ολο “Ξ ΞΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΟΟΞ·Ξ½ ΞλλαΜδα β 2020″ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ΅Ξ―Μ ΞΏ Ξ£ΟΞ»Ξ»ΞΏΞ³ΞΏΟ ΞΟθΡνΟΜΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½ΞΉΜΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ΅ΟαλαλγιΜΞ± ΞλλαΜδοΟ. Ξ Ξ½Ξ΅ΜΞ± Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡιΜΞ½Ξ±ΞΉ ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΞΏΟΞΌΞ΅ΜΞ½Ξ· ΟΟΞΉΟ Ξ±ΟΞ±ΞΉΟΞ·ΜΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΜΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ±ΞΉΟΞΏΜΟΞ·ΟΞ±Ο. Ξ€Ξ±Ο ΟΞΏΜΟΟΞΏΞ½Ξ± ΞΈΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΜΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅ΜΞ½Ξ± Ξ±ΞΊΞΏΜΞΌΞ· “ΞΏΜΟλο” ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΞΏΜΞ³ΞΏΟ ΟΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ³ΟΜΞ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΜνΡι Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΡιΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ·Μ ΟΞ·Ο Ξ½Ξ΅ΜΞ±Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΜΞ±Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΊΞ»ΟΞ½ΞΉΞΊΞ±Μ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΜΞΌΞ±ΟΞ± ΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ·Μ Ξ»ΞΉΜΟΟΞ± ΟΞΏΟ ΞΞΞ Ξ₯Ξ₯.

΀ο Ξ΅ΟΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟολοΜΞ³ΞΉΞΏ ΟΞ·Ο Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο, ΟΟ Ξ½ΟΞ±ΜΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΞΏΜ ΟΞΏΞ½ ΞΊ. ΞΟΞ½/Ξ½ΞΏ ΞΟΞΉΜλια, ΞΞ΅Ξ½ΞΉΞΊΞΏΜ ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ΅ΜΞ± ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΞΏΜΞ³ΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞΉΜΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΞΊΞ± ΞΞ±ΟΞ΅ΟΞΉΜΞ½Ξ± ΞΞΏΟ ΟΞΏΟ Μδη, ΞΌΞ΅ΜΞ»ΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΞΏΜΞ³ΞΏΟ , Ο ΟΞΏΜ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ·Μ Ξ΅ΟΞΉΜβλΡΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ½Ξ΅Ο ΟολοΜΞ³ΟΞ½ – ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ ΜΞ»ΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΞΏΜΞ³ΞΏΟ ΞΟ. ΞΞΉΟΞ±Μλη ΞΞΉΞΊΞ΅Ξ»Ξ·Μ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟ. ΞΞΌΞΌΞ±Ξ½ΞΏΟ Ξ·ΜΞ» ΞΞ΅ΟΞΌΞΉΟΞΆΞ±ΜΞΊΞ·. Ξ Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞ΅Ο ΞΈΟ ΜΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΟΞΏ ΟΟΞ± ΞΌΞ΅Μλη ΟΞΏΟ Ξ£Ο Ξ»Ξ»ΞΏΜΞ³ΞΏΟ , ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ΅ΜΟΟΞ΅Ο ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±Ξ΄ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΞΊΞ·ΜΟ ΟΞΏΟ ΟΡλιΜΞ΄Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΟ Ξ·ΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±. ΞΞ± ΟημΡιΟθΡιΜ, ΟΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΟΟΞΏΜκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΞ½ Ξ³Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊΞΏΜ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΜ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΜΟΞΌΞ±ΟΞ±Μ ΟΞ·Ο ΞΈΞ± Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ·ΞΈΞΏΟ ΜΞ½ ΟΟ ΜΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΜ ΟΞΏΟ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΡιΜΟΞ΅.

Ξ Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΞΊΞΏΟΞ΅ΞΉΜ ΟΟΞΏ Ξ½Ξ± Ξ΄ΟΜΟΡι Ξ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ·ΜΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ΅ ΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ±Μ ΞΊΞ±ΞΉΜΟΞΉΞ± Ξ΅ΟΟΟΞ·ΜΞΌΞ±ΟΞ± ΞΏΜΟΟΟ Ο.Ο. ΟΞ· Ξ³Ξ½ΟΜΞΌΞ· ΞΏΜΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΜΞ½ λαμβαΜΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· Ξ½Ξ΅ΜΞ± ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΜΞ± ΞΌΞ΅ ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΊΞ»ΟΞ½ΞΉΞΊΞ±Μ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΜΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΞΏΞΉΞ΅Ο Ξ΅ΞΉΜΞ½Ξ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΜΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ COVID-19 ΟΟΞΏΟ Ο Ξ·ΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΜΟ Ξ±ΟθΡνΡιΜΟ, ΟΞΏΜΟΞΏ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΞ·ΟΞ΅ΜΞ±ΟΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΜΟΞΏ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΞΌΟΞΏΜδιΟΞ΅ ΟΟΞΏ Ξ½Ξ± Ξ΅ΜΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΜΟΞ²Ξ±ΟΞ· ΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΜΞ± ΟΞΏΟ Ο, ΞΊΞ»Ο.

ΞΞΎΞΉΜ΢Ρι Ξ½Ξ± ΟημΡιΟΞΈΞ΅ΞΉΜ ΞΏΜΟΞΉ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΜΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΜΟΞ·Ο ΟανΡλληΜΞ½ΞΉΞ±Ο Ξ΅ΜΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΜΞ·ΟΞ΅ ΞΏ Ξ£Ο ΜΞ»Ξ»ΞΏΞ³ΞΏΟ ΟΞΏ 2018 Ξ·ΜΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞΏΞΊΞ±Ξ»Ο ΟΟΞΉΞΊΞ±Μ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ΅ΜδΡιξαν ΟΞ± μΡγαΜλα ΟΟοβληΜΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³Ξ΅ΞΉΜ Ξ· Ξ·ΞΌΞΉΞΊΟΞ±Ξ½ΞΉΜΞ± ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ±ΜΟΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!