Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Μαζικά κρούσματα κορωνοϊού σε περιοχή της Ξάνθης
[Iatronet]: Μαζικά κρούσματα κορωνοϊού σε περιοχή της Ξάνθης

[Iatronet]: Μαζικά κρούσματα κορωνοϊού σε περιοχή της Ξάνθης

΀ο ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Ξ»Ξ?ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ΅ΞΉΞ³ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΈΞ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟοιηθΡί ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΡια ΞΞ½Ξ±ΟολικΞ?Ο ΞΞ±ΞΊΞ΅Ξ΄ΞΏΞ½Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ¬ΞΊΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ο ΞΞ?ΞΌΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ?Ο.

ΣΡ ΞΌΞ±ΞΆΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΟΞΏΟΞ½ ΞΏΞΉ Ο ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏΞΉ ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο ΞάνθηΟ, ΟΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡνΟΞΏΟΞΉΟΟΡί Οολλά ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ.

ΞΟΟΟ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ΅ Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΡία ΠολιΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο, Ξ±ΟΞ³Ξ¬ ΟΞΏ Ξ²ΟΞ¬Ξ΄Ο ΟΞ·Ο Ξ€Ξ΅ΟΞ¬ΟΟΞ·Ο ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ­ΞΊΟΞ±ΞΊΟΞ· ΟηλΡδιάΟΞΊΞ΅ΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΞ―ΞΊΞΏΟ Ξ§Ξ±Οδαλιά ΞΌΞ΅ ΡκΟΟΞΏΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ΅Ξ―ΞΏΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

Ξ£ΟΞ· ΟΟΟΞΊΞ΅ΟΞ· ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΡίΟΞ±Ξ½ ΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιάΟΟΞ·Ο ΞΞ½Ξ±ΟολικΞ?Ο ΞΞ±ΞΊΞ΅Ξ΄ΞΏΞ½Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟάκηΟ,Β Ξ§ΟΞ?ΟΟΞΏΟ ΞΞ­ΟΞΉΞΏΟ, ΞΏ Ξ΄Ξ?ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ ΞάνθηΟ,Β ΞΞ±Ξ½ΟΞ»Ξ·Ο Ξ€ΟΞ­ΟΞ΅Ξ»Ξ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ Ξ΄Ξ?ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ ΞΟΞΊΞ·Ο,Β ΞΟΡλΞ?Ο Ξ§ΞΏΟ ΟΞ΅ΞΞ½ ΑιΟβάν.

ΞΟΞΏΟΞ±ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ· ΡνΡΟΞ³ΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟΞ΅Ξ΄Ξ―ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΡξάλΡιΟΞ· ΟΟΞ½ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΟΞ½ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―ΟΞ½ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ?Ο ΞΞ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞάνθηΟ.

΀ο ΟΟέδιο ΡνΡΟΞ³ΞΏΟοιΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟΒ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, ΟΟΞΉΟ 12 ΟΞΏ ΞΌΞ΅ΟΞ·ΞΌΞ­ΟΞΉΒ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ΟιλαμβάνΡι ΡκαΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΟ Ξ΅Ξ»Ξ­Ξ³ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ?Ο Ξ±ΟΟ Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟγΡία ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯, ΟΞ·Ο ΞΡνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ ΞΏΞ»ΞΉΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟ Ο 4 ΞΞ?ΞΌΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ?Ο Ξ­ΟΟ ΟΞΏ ΣάββαΟΞΏ.

Ξ ΞΉΞΏ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ±, ΟΞΏ ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Ξ»Ξ?ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ΅ΞΉΞ³ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΈΞ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟοιηθΡί ΟΟΞ± ΞΊΞ¬ΟΟΞΈΞΉ ΟημΡία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΡια ΞΞ½Ξ±ΟολικΞ?Ο ΞΞ±ΞΊΞ΅Ξ΄ΞΏΞ½Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ¬ΞΊΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ο ΞΞ?ΞΌΞΏΟ Ο ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ?Ο:

Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ· 4 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ 12:00-20:00Β ΞΊΞ±ΞΉ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ? 5 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ 09:00-19:00:

ΞΟΞ―Ξ½ΞΏΟ

Ξ£ΟΞΏ ΞΞ­Ξ½ΟΟΞΏ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞΏΟ ΞΈΞ± Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ 3 ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟγΡία.

ΞΟΞΊΞ·

Ξ£ΟΞΏ ΞΞ³ΟΞΏΟΞΉΞΊΟ ΞΞ±ΟΟΡίο ΟΟΞΏΟ ΞΈΞ± Ο ΟΞ¬ΟΟΡι 1 ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟγΡίο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!