Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κρούσματα κορωνοϊού στις 8 χώρες με τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα [πίνακας]
[Iatronet]: Κρούσματα κορωνοϊού στις 8 χώρες με τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα [πίνακας]

[Iatronet]: Κρούσματα κορωνοϊού στις 8 χώρες με τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα [πίνακας]

ΣΡ ΞΊΞ±ΞΌΞ―Ξ± ΟΞ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· δΡν ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± οδηγηθοΟΞΌΞ΅ ΟΞ΅ δΡΟΟΞ΅ΟΞΏ lockdown, ΟΟολίαΟΞ΅ ΞΏ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞ»Ξ―Ξ±Ο ΞΟΟιαλοΟ.

ΞΟΟΞ·ΞΌΞ± Ρίναι ΟΞ± ΞΌΞ±Ξ½ΟΞ¬ΟΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ Ξ΅Ξ»Ξ»Ξ·Ξ½ΞΉΞΊΟ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΞΌΟ. ΞΞ΅ Ξ»Ξ―Ξ³Ξ΅Ο Ξ΅ΞΎΞ±ΞΉΟΞ­ΟΡιΟ, ΞΏΞΉ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ “ΟΡλάΟΡϔ ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ¬ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, ΞΌΞ΅ Οολλά ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο.

ΞΡν Ρίναι ΞΊΞ±ΞΈΟΞ»ΞΏΟ ΟΟ ΟΞ±Ξ―ΞΏ ΟΟΟ ΟΟΞ± Ξ΄ΟΞΏ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ± Ξ΅Οιδημιολογικά δΡλΟΞ―Ξ±, Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΄Ξ΅ΞΊΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟαξιδιΟΟΞ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ.

Ξ£ΟΞΏ ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΟ Ξ΄Ξ΅Ξ»ΟΞ―ΞΏ ΟΞ΅ΟιλαμβάνονΟΞ±ΞΉ 97 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΞΏΞΉ 30 Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟαξιδιΟΟΞ΅Ο.

Ξ Ξ±ΟΟΞΌΞΏΞΉΞ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ· ΡικΟΞ½Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ δΡλΟΞ―ΞΏ ΟΞ·Ο 2 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ , ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΟΞ΅ΟιΡλάμβανΡ 19 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞ± 12 Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα .

΀ο άνοιγμα ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±Ξ³ΞΏΟΞ¬Ο, Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ 15 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ , ΞΌΞ΅ ΡλΡΟΞΈΞ΅ΟΞ΅Ο ΟΟΞ?ΟΡιΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ±ΟΟνΡι ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ·.

Ξ©Ο ΞΌΞ­ΟΟΞΏ Ξ¬ΞΌΟ Ξ½Ξ±Ο Ξ­ΟΡι ΟΟΞΏΟαθΡί Ξ· διάκΟΞΉΟΞ· ΟΟΞ½ ΟαξιδιΟΟΟΞ½ ΟΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞ―Ξ΅Ο: ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞΏΟΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ “ΟΟΞ¬ΟΞΉΞ½Ξ±” ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ “ΞΊΟΞΊΞΊΞΉΞ½Ξ±” Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ΄ΟΟΞΌΞΉΞ±, ΟΟΟΟ ΞΌΞ―Ξ± ΟΡιΟΞ¬ Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ΄ΟΞΏΞΌΞ―ΟΞ½ ΟΞ·Ο ΞΟαλίαΟ, ΟΞ·Ο ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±Ο, ΟΞ·Ο ΞΞ±Ξ»Ξ»Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ ΞΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΞ±ΟΞΉΞ»Ξ΅Ξ―ΞΏΟ .

ΞΞΉ ΞΏΞΉΟΞ½ΞΏΞ― δΡν Ρίναι ΞΊΞ±ΞΈΟΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Οολλοί Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΞ¬ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ο “ΟΡλάΟΡϔ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ»Ξ»Ξ·Ξ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ μΡγάλο Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½.Β

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΞλληνικΞ? Ξ£ΟΞ±ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΟΟΞ? (ΞΞΣ΀ΞΞ€), ΞΏΞΉ ΞΏΞΊΟΟ ΟΟΟΞ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο ΟΟΞΏΞ?λθαν ΟΞ­ΟΟ ΟΞΉ ΞΏΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΟΞ΅Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞΏ ΞΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΞ±ΟίλΡιο, Ξ· ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±, Ξ· Ξαλλία, Ξ· Ξ‘ΟΟΞ―Ξ±, Ξ· Ξλλανδία, Ξ· ΞΟαλία, Ξ· Ξ ΞΏΞ»ΟΞ½Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ£ΞΏΟ Ξ·Ξ΄Ξ―Ξ±.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!