Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία
[Iatronet]: Κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

[Iatronet]: Κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

ΣΡ κάθΡ Ξ±Ξ―ΞΈΞΏΟ ΟΞ± διδαΟΞΊΞ±Ξ»Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ·ΟΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· 1,5 ΞΌΞ­ΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ½ ΡκΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΟΞ½.

΀α ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΟληΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞ± ΟΟολΡία, ΟΞΏΟ ΞΎΞ΅ΞΊΞΉΞ½ΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ Ξ±ΟΞΏ ΟΞ· ΞΞ΅Ο ΟΞ­ΟΞ±, ΟΞ΅ΟιλαμβάνονΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΞΞΏΞΉΞ½Ξ? ΞΟΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ½ Ο ΟΞΏΟ ΟΞ³ΟΞ½ ΠαιδΡίαΟ, Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟΞ½.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ ΞΞ₯Ξ, ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΞΊΞ¬ΟΟ, ΟΟοβλέΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ± ΡξΞ?Ο:

ΣΡ κάθΡ Ξ±Ξ―ΞΈΞΏΟ ΟΞ± διδαΟΞΊΞ±Ξ»Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ·ΟΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· 1,5 ΞΌΞ­ΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ½ ΡκΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΟΞ½. ΣΡ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ· ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ½ δΡν Ρίναι Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΞ?, Ξ»ΟΞ³Ο ΟΟ ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΈΞ­ΟΡι ΟΞΏ ΞΌΞ­Ξ³Ξ΅ΞΈΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ±Ξ―ΞΈΞΏΟ ΟΞ±Ο, ΟΞΏ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΟΟΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ ΞΉΟΞΏΞ΄ΟΞ½Ξ±ΞΌΞ± Ο ΟΞΏΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΟΟΞ­ΟΟ.

Ξ Ξ±Ξ½ΟΟΞ±ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ Ξ±Ξ―ΞΈΞΏΟ ΟΞ± διδαΟΞΊΞ±Ξ»Ξ―Ξ±Ο ΞΏΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ 15. ΞΟΟΟΞΏΞ½ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ λιγΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ 15 ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΞ­Ο ΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± Ξ? ΟΟολικΞ? Οάξη, ΟΞΏ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± Ξ? Οάξη λΡιΟΞΏΟ ΟγΡί ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ»Ξ΅Ο ΟΞΉΟ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο, ΡκΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ ΞΏΞΉ διαΟΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ·Ο Ξ±Ξ―ΞΈΞΏΟ ΟΞ±Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΡνδΡδΡιγμένΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΟΞ½, ΞΏΟΟΟΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ Ο ΟΞΏΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½ ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΟΟΞ­ΟΟ.

ΞάθΡ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± Ξ? ΟΟολικΞ? Οάξη ΟΟολικΟΞ½ μονάδΟΞ½, ΞΌΞ΅ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ο 15 ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΞ­Ο, ΟΟΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ ΞΉΟΞΏΞ΄ΟΞ½Ξ±ΞΌΞ± Ο ΟΞΏΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± (Ξ±Ξ Ο ΟΞΏΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ²Ξ Ο ΟΞΏΟΞΌΞ?ΞΌΞ±) ΞΊΞ±ΟΞ¬ Ξ±Ξ»ΟΞ±Ξ²Ξ·ΟΞΉΞΊΞ? ΟΡιΟΞ¬, ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΞΉΞΌΞ½Ξ± ΟΞΏΟ ΞΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ? ΟΞ·Ο ΟΟολικΞ?Ο ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!