Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Ο κορωνοϊός επιστρέφει σε χώρες που…τον νίκησαν!
[Iatronet]: Ο κορωνοϊός επιστρέφει σε χώρες που…τον νίκησαν!

[Iatronet]: Ο κορωνοϊός επιστρέφει σε χώρες που…τον νίκησαν!

Ξ§ΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ ΟημΡιΟΟΡι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? ΟΟΟοδο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞ²ΟΞ¬Ξ΄Ο Ξ½ΟΞ· Ξ? ΟΞΏΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΟ Ξ΅ΞΎΞ¬ΟΞ»ΟΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ, ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ±Ο ΞΎΞ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½.

ΞολονΟΟΞΉ Οολλά ΞΊΞ±ΞΉ μΡγάλα ΟΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΟλανΞ?ΟΞ·,Β ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο, Ξ±Ξ½ΞΏΞ―Ξ³ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΟ “κλΡιδαΟΞΉΞ­Ο” ΟΞ·Ο Ξ±ΟΞΏΞΌΟΞ½ΟΟΞ·Ο Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ΞΌΞΉΞ± ΟΡιΟΞ¬ Ξ±ΟΟ Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Covid-19 ΟΞ±Ξ³ΞΊΞΏΟΞΌΞ―ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΞΏ ΞΊΟΟΞΌΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΞΈΞ± ξΡμΟΞ΅ΟδέΟΡι ΟΟΞ½ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Οανδημία, ΟΟΞΏ δΡν Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ΡμβΟλιο.

΀α δΡδομένα δΡίΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΞΏΞΉ ΞΌΞΏΞ»ΟΞ½ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞΏΞ½ ΟλανΞ?ΟΞ· Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΡκΟΟ, ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ ΞΞ±ΟΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ? ΞΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ―Ξ±, ΟΟΟΟ Ξ· ΞΟα΢ιλία, ΟΞΏ ΞΞ΅ΞΎΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξνδία.

ΞΞ»Ξ»Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ ΟημΡιΟΟΡι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ?Β ΟΟΟοδο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞ²ΟΞ¬Ξ΄Ο Ξ½ΟΞ· Ξ? ΟΞΏΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΟ Ξ΅ΞΎΞ¬ΟΞ»ΟΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ – ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ±Ξ½ΞΏΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΞ·ΟΒ ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±Ο, ΟΞ·ΟΒ ΞΟΟΞΉΞ±Ο ΞΞΏΟΞ­Ξ±ΟΒ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·ΟΒ ΞΟ ΟΟΟαλίαΟΒ β ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ±Ο ΞΎΞ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟαδΡικνΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΟΞΏ Ξ΅ΟΞΈΟΞ±Ο ΟΟΞ· ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ±ΟοδΡιΟθΡί Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏ lockdown.

ΞΞΉΒ ΞΞ ΞΒ ΞΈΟΞ·Ξ½ΞΏΟΞ½ Ολέον ΟΞ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΟ 120.000 νΡκΟΞΏΟΟ Ξ΅ΞΎΞ±ΞΉΟΞ―Ξ±Ο ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± δΡδομένα ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅Ξ½ΟΟΟνΡι ΟΞΏ ΟΞ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΉΞΏ Ξ€ΞΆΞΏΞ½Ο Ξ§ΟΟΞΊΞΉΞ½Ο.

΀α Ξ΅ΟιβΡβαιΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΟΞ»Ο Ξ½ΟΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ SARS-CoV-2 Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ολέον ΞΎΞ΅ΟΞ΅ΟΞ¬ΟΡι ΟΞ± 2,31 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ±, ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟιλαμβανομένΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ 640.000 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΞΈΞ΅Ξ―.Β ΞΟ ΟΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΏ Ξ²Ξ±ΟΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ±ΟολογιΟΞΌΟΟ ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ½ ΟλανΞ?ΟΞ·, ΟΞ΅ Ξ±ΟΟΞ»Ο ΟΞ± μΡγέθη.Β

ΞΞΉΞ¬ΟΞΏΟΞ΅Ο Ξ±ΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ­Ο ΟολιΟΞ΅Ξ―Ξ΅Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ολέον Ξ¬ΟΡι ΟΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ·Β ΞΞ­Ξ± Ξ₯ΟΟΞΊΞ·Β -Ξ· ΟΟλη ΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι Ο ΟΞΏΟΟΡί ΞΌΞ±ΞΊΟάν ΟΞΏ ΟΡιΟΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ±- Ξ­ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅ άλλο Ξ­Ξ½Ξ± Ξ²Ξ?ΞΌΞ± ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΟΞ· Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ· ΞΞ΅Ο ΟΞ­ΟΞ±, Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΞΏΞ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ο Ξ΅ΞΌΟΞΏΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΟΟ ΟΟΟΞ± δΡν ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞΏ Ξ±ΟΞΏΞ»ΟΟΟΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ Ξ½Ξ± λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΏΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!