Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: Έκτακτα μέτρα στον Προμαχώνα – Τι συμβαίνει στα βόρεια σύνορά μας [πίνακας]
[Iatronet]: Κορωνοϊός: Έκτακτα μέτρα στον Προμαχώνα – Τι συμβαίνει στα βόρεια σύνορά μας [πίνακας]

[Iatronet]: Κορωνοϊός: Έκτακτα μέτρα στον Προμαχώνα – Τι συμβαίνει στα βόρεια σύνορά μας [πίνακας]

Ξ§ΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ²ΟΟΡια ΟΞ·Ο ΞΞ»Ξ»Ξ¬Ξ΄Ξ±Ο Ξ΅ΞΌΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΟΞΉΟ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ΅Ο Ξ΄ΟΞΏ ΡβδομάδΡΟ.

ΞΞΊΟΞ±ΞΊΟΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΞΏ ΟΟ Ξ»Ξ¬ΞΊΞΉΞΏ ΟΞΏΟ Ξ ΟΞΏΞΌΞ±ΟΟΞ½Ξ± λαμβάνΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΟΟΞ― ΟΞ·Ο Ξ€ΟΞ―ΟΞ·Ο Ξ· ΞΊΟ Ξ²Ξ­ΟΞ½Ξ·ΟΞ·, ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΟΟΞΏΟΟάθΡια Ξ½Ξ± ΡλέγξΡι ΟΞΏ ΞΊΟΞΌΞ± ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ.

ΞΟΟ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± ΟΞΏ ΟΟΟΞ―, Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ΄Ξ΅ΞΊΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ δΡίγμαΟΞ± ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΟΞ΅Ο, ΞΊΟ ΟΞ―ΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ· Ξ‘ΞΏΟ ΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±.

ΞΞΌΞ­ΟΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ΟηλΡδιάΟΞΊΞ΅ΟΞ· Ο ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΟΟΟΞΈΟ ΟΞΏΟ ΟΞ³Ο ΞΟ Οιάκο ΞΞ·ΟΟΞΏΟάκη, ΞΏ ΞΊΟ Ξ²Ξ΅ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟΟ Ξ΅ΞΊΟΟΟΟΟΟΞΏΟ Ξ£ΟΞ­Ξ»ΞΉΞΏΟ Ξ Ξ­ΟΟΞ±Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΞ± ΡξΞ?Ο:

  • ‘ΞΟΞΏΞΉ ΡιΟΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞ· ΞΏΟ ΟΞΉΟΞ΄Ξ΅ΞΉΟ Ξ»ΟΞ³ΞΏΟ Ο, Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ 14 ΞΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ , Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ Ξ ΟΞΏΞΌΞ±ΟΟΞ½Ξ±, Ο ΟΞΏΟΟΡοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ο ΟοδΡικνοΟΞ½ Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± ΟΞ΅ΟΟ. ΀ο ΟΞ­ΟΟ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ­ΟΡι γίνΡι 72 ΟΟΞ΅Ο Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ±.
  • ΞΞΉΞΊΞΏΟΞΉΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞΉΟ ΟΟΞ΅Ο ΟΟΞΉΞ½ ΟΞ·Ξ½ ΡίΟοδο ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΟληΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΏ Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΟ Ξ­Ξ½ΟΟ ΟΞΏ (PLF).
  • ΞΞ΅ΞΊΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ»ΞΉΞΌΞ¬ΞΊΞΉΞ± ΡλέγΟΞΏΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΡλέγΟΞΏΟ Ο. ΞΞ± Ξ³Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΟ 300 ΟΞ΅ Ολη ΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα.

“Ξ ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΞΌΟΡι ΟΟΞ­Ξ½ΞΏ ΟΟΞΏΞ½ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ΅ΟΟ ΟΟ ΟΞ±ΟΞΌΟ”, ΟΟΞ½ΞΉΟΞ΅ ΞΏ Ξ£ΟΞ­Ξ»ΞΉΞΏΟ Ξ Ξ­ΟΟΞ±Ο.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞΏΟ ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞλέγΟΞΏΟ ΞΞΏΟΞ·ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ (ECDC), ΞΏΞΉ ΟΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ²ΟΟΡια ΟΞ·Ο ΞΞ»Ξ»Ξ¬Ξ΄Ξ±Ο Ξ΅ΞΌΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΟΞΉΟ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ΅Ο Ξ΄ΟΞΏ ΡβδομάδΡΟ.

Ξ Ξλλάδα Ξ­ΟΡι Ξ?δη κλΡίΟΡι ΟΞ± ΟΟΞ½ΞΏΟΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΣΡΟΞ²Ξ―Ξ±, Ξ΅Ξ½Ο Ξ±Ξ½ΞΏΞΉΞΊΟΟ ΟΞ±ΟαμένΡι ΟΞΏ ΡνδΡΟΟμΡνο Ξ»Ξ?ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΟλέον ΞΌΞ­ΟΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!