Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: Διεθνής κλινική μελέτη συνδυασμού remdesivir – baricitinib, με ελληνική συμμετοχή
[Iatronet]: Κορωνοϊός: Διεθνής κλινική μελέτη συνδυασμού remdesivir – baricitinib, με ελληνική συμμετοχή

[Iatronet]: Κορωνοϊός: Διεθνής κλινική μελέτη συνδυασμού remdesivir – baricitinib, με ελληνική συμμετοχή

ΞΞ± διΡξαΟθΡί ΟΞ΅ 100 ΞΊΞ­Ξ½ΟΟΞ± διΡθνΟΟ, Ξ΅Ξ½Ο ΞΈΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΟΞ½ λοιμΟΞΎΞ΅ΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο.

ΞΡλέΟΞ΅Ο ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο (ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο) ΡνΟΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΞΏΟ ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ξΡκινά ΟΞΏ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΞ½ΟΟΞΉΟΞΏΟΟΞΏ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΞΞ Ξ.

ΞΞ΅ ΟΞ· μΡλέΟΞ· ΞΈΞ± αξιολογηθΡί Ξ·Β Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞΏΟ remdesivir ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟλΡγμονΟδη ΟΞ±ΟάγονΟΞ± baricitinib.

ΞΞΉ Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΞΏΞ― ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΉΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ (ΞΞΞ Ξ)Β ΞΟΞ¬Ξ½Ξ½Ξ·Ο ΞΟάναΟΞ·Ο, ΞΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΞ±Ξ²ΟΞΉΞ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΟΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΟΞΏΟ ΞΞ΄ΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟΒ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· μΡλέΟΞ·.

Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ – ΟημΡιΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ – Ξ³ΞΉΞ± ΟΟ ΟΞ±ΞΉΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ· διΟλά ΟΟ ΟΞ»Ξ? κλινικΞ? δοκιμΞ?, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΞΈΞ± μΡλΡΟΞ?ΟΡι ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟάλΡια ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΞΏΟ.

ΞΞ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± διΡξαΟθΡί ΟΞ΅ 100 ΞΊΞ­Ξ½ΟΟΞ± ΟΞ±Ξ³ΞΊΞΏΟΞΌΞ―ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ?δη Ξ­ΟΡι ξΡκινΞ?ΟΡι Ξ· Ξ­Ξ½ΟΞ±ΞΎΞ· Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ ΞΊΞ­Ξ½ΟΟΞ± ΟΟΞ½ ΞΞ Ξ. ΞΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξλλάδα, ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞΏΟΞ? διαΟΟΟΟΞ½ ΞιδικΟΞ½ ΞονάδΟΞ½ ΞΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞονάδΟΞ½ ΞΞ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΟΟΞΉΞ± Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ?ΟΟΞΉΞ± – ΟΟ Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ―ΟΟΟΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ?ΟΟΞΉΞ± ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞ ΞΒ ΞΞΉΟΟΞ± Ξ€ΞΏΟ Ξ»ΞΏΟΞΌΞ·

Ξ£ΟΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΡνΟΞ±ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ 1.000 Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνοι Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± Ξ? ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ½ΟΟΞΏ. ΠμΡλέΟΞ· Ξ±Ο ΟΞ? Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΞΏ Ξ΅ΟΟμΡνο Ξ²Ξ?ΞΌΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞ· μΡλέΟΞ· ACTT Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ΅ ΟΞ· Ξ΄ΟΞ¬ΟΞ· ΟΞΏΟ remdesivir Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ανέδΡιξΡ ΟΟΞ΅Ξ»ΞΏΟ ΟΟΞΏ ΟΟΟΞ½ΞΏ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΟΞΏ έλαβαν.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!