Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: Χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την ανάπτυξη εμβολίου
[Iatronet]: Κορωνοϊός: Χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την ανάπτυξη εμβολίου

[Iatronet]: Κορωνοϊός: Χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την ανάπτυξη εμβολίου

Ξ ΞΞΏΞΌΞΉΟΞΉΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΞΞ€ΞΟ ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία CureVac ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΏΞ΄ΟΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞΏΟ Ο 75 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟ ΟΞ―ΟΞ½ Ξ΅Ο ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ­ΞΊΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ?Ο.

Ξ ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΞ? Ξ€ΟΞ¬ΟΡ΢α ΞΟΡνδΟΟΞ΅ΟΞ½ (ΞΞ€ΞΟ) ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία CureVac, ΞΌΞΉΞ± Ξ²ΞΉΞΏΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΟΟΡι ΞΊΞ±ΞΉΞ½ΞΏΟΟΞΌΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΞΌΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞΏ βΡλΟΞΉΟΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ αγγΡλιαΟΟΟΞΏ ΟΞΉΞ²ΞΏΞ½ΞΏΟ ΞΊΞ»Ξ΅ΟΞΊΟ ΞΏΞΎΟ (mRNA), ΟΟ Ξ½Ξ?ΟΞ±Ξ½ δανΡιακΞ? ΟΟΞΌΞ²Ξ±ΟΞ· ΟΟΞΏΟ Ο 75 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟ ΟΞ―ΟΞ½ Ξ΅Ο ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΟΞ·Ο Ξ΅Ξ½ ΡξΡλίξΡι Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία ΡμβολίΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ λοιμΟΞ΄ΟΞ½ Ξ½ΟΟΟΞ½, ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ±Ξ½ΞΏΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟΞ?ΟΞΉΞΏΟ Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟληΟΞ· ΟΟΞ½ λοιμΟΞΎΞ΅ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΞΏΞ½ΞΏΟΞΏΟ.

΀ο δάνΡιο ΞΈΞ± ΟΟΞ·ΟίξΡι ΟΞΉΟ ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΞΈΞ΅ΞΉΞ΅Ο ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο CureVac Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΡκΟΡίνΡι ΟΞΉΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞ±ΟΟνΡι ΟΞ·Ξ½ ολοκλΞ?ΟΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ­ΟΞ±ΟΟΞ·Ο Ξ΅Ξ³ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ?Ο ΟΟΞΏ TΓΌbingen ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±Ο.Β

Ξ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΟ ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΏΞ΄ΟΟΞ·ΟΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞ΄Ξ΅ΞΉΟ Ξ½ΟΟΞΏΟ Ο, ΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο ΟάγΡΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± “ΞΟΞ―ΞΆΟΞ½ 2020″, Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΞ±ΟάδΡιγμα Ξ΅ΟΞΉΟΟ ΟΞΏΟΟ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΞ·Ο ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο ΞΞ€ΞΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΞΌΞΉΞ±Ο ΞΊΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΞ½ ΟΞΏΞΌΞ­Ξ± ΟΞ·Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο.

ΞΞ­ΟΟ ΟΞΏΟ IDFF, Ξ· ΞΞ€ΞΟ ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ΅ 13 Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟ Ξ΄Ξ±Ξ½Ξ΅ΞΉΟΞΌΟ ΟΟΞΏΟ Ο 316 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟ ΟΞ―ΟΞ½ Ξ΅Ο ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΟΞ½, ΡμβολίΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΟΞ½ μΡθΟΞ΄ΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± διάΟΞΏΟΞ΅Ο Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞ΄Ξ΅ΞΉΟ Ξ½ΟΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΟ ΟΞ―ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!