Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: 8 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος
[Iatronet]: Κορωνοϊός: 8 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος

[Iatronet]: Κορωνοϊός: 8 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος

ΞΡκίνηΟΞ±Ξ½ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± ΞΏΞΉ δΡιγμαΟοληΟΟΞΉΞΊΞΏΞ― έλΡγΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ αιμοληΟΞ―Ξ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞΞ₯ ΟΟΞΏ Ξ Ξ±ΟΞ¬ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΞΞΞΞ ΞΟ ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΟΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞ?Ο.

ΞΟΞΉΟλέον 8 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟΒ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΀ΡΟΞ¬ΟΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

ΞΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟξΡιΟ, ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ·ΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞΉΞΊΟΞ­Ο Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟιδημίαΟΒ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα , Ξ΅Ξ½Ο Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 8 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (16 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.310 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.302 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 190 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (190 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 8 Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ (8 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 118 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (118 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 295.639 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (291.187 ΟΞΈΞ΅Ο).

΀α 3 ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ρίναι Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΑοδΟΟΞ·, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞλΡξανδΟΞΏΟΟολη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ΅ΟΟΞ·Ξ½Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ 2 ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (ΞΞΏΟ Ξ»Ξ³Ξ±ΟΞ―Ξ±, Ξλβανία).

Ξ£ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ΅ΟΞΉΟΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 8 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.310, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 55% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

730 (22,1%) ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1.848 (55,8%) Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

8Β ΟΟ ΞΌΟολίΟΞ΅Ο ΞΌΞ±Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ. ΠδιάμΡΟΞ· ηλικία ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 61 Ξ΅ΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!