Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: 28 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος
[Iatronet]: Κορωνοϊός: 28 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος

[Iatronet]: Κορωνοϊός: 28 νέα κρούσματα, κανένας νέος θάνατος

ΞΞΉ 785 Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ 3.458 λοιμΟΞΎΞ΅ΞΉΟ ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ 1.914 Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

ΞΟΞΉΟλέον 28 λοιμΟΞΎΞ΅ΞΉΟ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

Ξ ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ΟΟ Ξ±ΟολογιΟΞΌΟΟ Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΡι Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, Ξ΅Ξ½Ο Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 28 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±Β (23 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.458 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.432 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 192 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (192 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 8 Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉΒ (9 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 118 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (119 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 320.427 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (315.982 ΟΞΈΞ΅Ο).

Ξ£ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 28 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.458, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 55% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

785 (22,7%) ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1.914 (55,3%) Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

8Β ΟΟ ΞΌΟολίΟΞ΅Ο ΞΌΞ±Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ. ΠδιάμΡΟΞ· ηλικία ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 60 Ξ΅ΟΟΞ½. 4 (50%) Ρίναι Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο. To 87,5% Ξ­ΟΡι Ο ΟοκΡίμΡνο Ξ½ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ? Ρίναι ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ 70 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ άνΟ.Β 118Β Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξέλθΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞ.

΀έλοΟ, δΡν Ξ­ΟΡι ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Β ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ Ξ΅Ξ½Ο Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 192Β ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. 61 (31,8%) Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!