Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: 24 νέα κρούσματα και 1 ακόμη θάνατος
[Iatronet]: Κορωνοϊός: 24 νέα κρούσματα και 1 ακόμη θάνατος

[Iatronet]: Κορωνοϊός: 24 νέα κρούσματα και 1 ακόμη θάνατος

΀ο ΟΟνολο ΟΟΞ½ ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη, ΟΞ· ΑοδΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ.

ΞΟΞΉΟλέον 24 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· θάναΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ CoViD-19, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ·.

Ξ ΟλΡιονΟΟΞ·ΟΞ± ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ (20) ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· ΑοδΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± 4 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα.

΀α Ξ½Ξ­Ξ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ΅ΟΞ·ΟΞ΅Ξ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ξ΄Ο ΟμΡνΟΟ ΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, Ξ΅Ξ½Ο Ξ·ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο Ξ­ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 24 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (55 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.227 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.203 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 1 Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟ (2 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 188 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (187 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 10 Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ (11 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 117 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (117 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 270.338 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (264.930 ΟΞΈΞ΅Ο).

Ξ£ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 24 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.227, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 55% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

703 (21,8%) ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1.804 (55,9%) Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

10Β ΟΟ ΞΌΟολίΟΞ΅Ο ΞΌΞ±Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ. ΠδιάμΡΟΞ· ηλικία ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 72 Ξ΅ΟΟΞ½. 3 (30%) Ρίναι Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο. To 80% Ξ­ΟΡι Ο ΟοκΡίμΡνο Ξ½ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ? Ρίναι ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ 70 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ άνΟ.Β 117Β Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξέλθΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞ.

΀έλοΟ, Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 1Β Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± ΞΊΞ±ΟαγΡγΟΞ±ΞΌΞΌΞ­Ξ½ΞΏ θάναΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉΒ 188Β ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. 58 (30,9%) Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!