Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: 20 νέα κρούσματα, 1 ακόμη θάνατος
[Iatronet]: Κορωνοϊός: 20 νέα κρούσματα, 1 ακόμη θάνατος

[Iatronet]: Κορωνοϊός: 20 νέα κρούσματα, 1 ακόμη θάνατος

΀α 9 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα Ξ±ΟΟ ΟΟΞ?ΟΡιΟ, 4 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη, 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟΟΞΏΟΞΉΞ¬, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξο΢άνη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· Ξ£ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ¬ΟΞΉΟΞ±.

ΣΡ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· 20 Ξ½Ξ­ΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ λοίμΟΞΎΞ·Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ CoViD-19, ΟΟΞΏΞ­Ξ²Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ€ΟΞ―ΟΞ· ΞΏΞΉ Ο ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏΞΉ ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

΀α Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, Ξ΅Ξ½Ο Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 20 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±Β (15 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.409 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.390 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 1 Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 192 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (191 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 9 Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉΒ (10 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 118 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (119 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 312.775 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (308.392 ΟΞΈΞ΅Ο).

΀ο ΟΟνολο ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΞ¬ 19, Ξ΅Ξ½Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ 20 Ξ½Ξ­Ξ±. Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ, ΟΟΞΏΟΞ±Ξ½ΟΟ, Ξ³ΞΉΞ± διΟλοΡγγΟΞ±ΟΞ? ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο ΞΌΞ­ΟΞ±Ο. ΞΟΞ―ΟΞ·Ο, ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ μΡιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 1 ΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡίαΟ.

ΞΟΟ ΟΞ± 20 ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΞ± 9 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα Ξ±ΟΟ ΟΟΞ?ΟΡιΟ, 4 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη, 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟΟΞΏΟΞΉΞ¬, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξο΢άνη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· Ξ£ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ¬ΟΞΉΟΞ±.

Ξ£ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 20 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.409, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 54,9% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!