Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η Κίνα εισήγαγε γαρίδες με κορωνοϊό – Ποια εξήγηση δίνεται
[Iatronet]: Η Κίνα εισήγαγε γαρίδες με κορωνοϊό – Ποια εξήγηση δίνεται

[Iatronet]: Η Κίνα εισήγαγε γαρίδες με κορωνοϊό – Ποια εξήγηση δίνεται

΀α δΡίγμαΟΞ± ΡλΞ?ΟΞΈΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΟΞΏ ΞΞΊΞΏΟ Ξ±Ξ΄ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΡιΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ­Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΟΟΟΞ± ΟΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞ½.

ΞΡίγμαΟΞ± ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνΟΞ½ Ξ³Ξ±ΟΞ―Ξ΄ΟΞ½ Ξ²Ξ³Ξ?ΞΊΞ±Ξ½ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, ΟΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΟΞ­Ο ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο, ΞΈΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΟΒ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ΅ΟΟΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ±Β Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ Ράν Ξ· ΟαθογένΡια ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΡξαΟΞ»ΟθΡί ΞΌΞ­ΟΟ ΟΟΞΏΟΞ―ΞΌΟΞ½ Ξ? ΞΊΞ±ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½.

Ξ ΞΉΟΟ Ξ΅Ξ½ΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΟΞΏ ΞΌΞ­ΟΞ± ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ­ΞΎΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ±ΞΊΞ­ΟΞΏ ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΞ―Ξ±Ο, ΞΌΞ΅ΟαδίδΡι ΟΞΏ Bloomberg. ΀α δΡίγμαΟΞ± ΡλΞ?ΟΞΈΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΟΞΏ ΞΞΊΞΏΟ Ξ±Ξ΄ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΡιΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ­Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΟΟΟΞ± ΟΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞ½.

΀ο Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΟημαίνΡι ΟΟΞΉ ΞΏ ΞΉΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟαδοΟΞΉΞΊΟΟ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ¬ Ξ±Ξ½Οανακλά Οα κΡνά ΟΞΏΟ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉΟ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡίΡΟ, ΟΞ΅ Ο,ΟΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±Ξ½ΟΞ½Ξ΅Ο Ξ±ΟΟαλΡίαΟ, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΞΏ Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ξ³ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―ΞΏΟ Ξ΅Ξ»Ξ­Ξ³ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΉΟΞ±Ξ³ΟΞ³ΟΞ½-ΡξαγΟΞ³ΟΞ½ ΟΞ·Ο ΞΞ―Ξ½Ξ±Ο. ΀α ΟΡλΟνΡία ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο ΞΈΞ± ΡνΟΞ΅Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ»Ξ­Ξ³ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΉΟ Ξ΅ΞΉΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ­Ο.

ΣΡ κάθΡ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟάνΟΟΟ, Ξ· ΞΞ―Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΟΟνΡί ΞΌΞ΅ ΡιδικοΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟΟΞ·ΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ± ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΟΟΟΟΞΉΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞΉΞΊΟΟ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

ΞΞΉΒ ΞΊΞΉΞ½Ξ΅ΞΆΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΟΞ­Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡλέγξΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ 227.934 δΡίγμαΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΡξαίΟΞ΅ΟΞ· Ξ±Ο ΟΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ³Ξ±ΟίδΡΟ, Ολα Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬.

Β

Ξ ΞΞΞ:Euro2day

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!