Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: H κατάλληλη προετοιμασία για όμορφο μαύρισμα
[Iatronet]: H κατάλληλη προετοιμασία για όμορφο μαύρισμα

[Iatronet]: H κατάλληλη προετοιμασία για όμορφο μαύρισμα

Ξ ΟΞΉΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΏΟΞΏΞΉΞ±Ξ΄Ξ?ΟΞΏΟΞ΅ ΡξΟΟΞΌΞ·ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ±Οαλία Ξ΅ΟιβάλλΡΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ―Ξ± ολοκληΟΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ±ΟολέΟΞΉΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ξ½Ο Ξ΄Ξ¬ΟΟΟΞ·.

΀ο Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΉΞΏ δΡίΟνΡι Ξ±ΟΟΞ­Ο ΞΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ διακοΟΞ­Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι ΞΌΞ±ΞΊΟΞΉΞ¬. ΞΞΉΞ± ΟΟΞ΅Ο ΞΈΞ­Ξ»ΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΊΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΞΏΞΌΞΏΞΉΟΞΌΞΏΟΟΞΏ ΞΌΟΟΞΏΟΟΞΆΞΉΞ½ΞΏ ΟΟΟΞΌΞ±, δΡν Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ΟΟΟΞ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ¬ΟΞΉΞΌΞΏ. Ξ€ΟΟΞ± Ρίναι Ξ· ΞΊΞ±Οάλληλη ΟΟΞΉΞ³ΞΌΞ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ­ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

Ξ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· ΟΟΞΏΞ½ Ξ?λιο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· θάλαΟΟΞ± ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΡι Ξ­Ξ½Ξ± ακαλαίΟΞΈΞ·ΟΞΏ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ±, Ράν ΟΞΏ δέΟΞΌΞ± δΡν Ξ­ΟΡι ΟΟΞΏΞ΅ΟΞΏΞΉΞΌΞ±ΟΟΡί, δίνονΟΞ¬Ο ΟΞΏΟ Β«Ξ¬Ξ³ΟΞΉΞ±Β» ΟΟΞ·. Ξλλά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ΅ΟβολικΞ? ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? μΡλανίνηΟ, Ρίναι ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½ΞΉΟΟΞΏΟΞ½ Ξ΄Ο ΟΟΟΟΞΌΞ―Ξ΅Ο Ξ? Ράν Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟιδΡινΟΞΈΞΏΟΞ½.

ΞΞΉΞ± Ξ±Ο ΟΟ, ΟΟΞΉΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΏΟΞΏΞΉΞ±Ξ΄Ξ?ΟΞΏΟΞ΅ ΡξΟΟΞΌΞ·ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ±Οαλία Ξ΅ΟιβάλλΡΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ―Ξ± ολοκληΟΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ±ΟολέΟΞΉΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ξ½Ο Ξ΄Ξ¬ΟΟΟΞ·.

Β«ΞΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± γίνΡι Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΈΞ±ΟΞΉΟΞΌΟΟ – Οίλινγκ, ΟΟΞΏΞΊΞ΅ΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏ δέΟΞΌΞ± Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΞΉΞΏ λΡίο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ΅ΞΉΞ½Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± κάνΡι ΟΟ ΟιολογικΞ? ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? μΡλανίνηΟ.

΀α Οίλινγκ ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΟΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ο ΟΞ?Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅Οίοδο Ρίναι ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟολέΟΞΉΟΞ·, δηλαδΞ? Ξ±ΟομάκΟΟ Ξ½ΟΞ· ΟΟΞ½ νΡκΟΟΞ½ ΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ξ½Ο Ξ΄Ξ¬ΟΟΟΞ·, Ξ΅Ξ½Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟΞ?ΟΞ· Ξ±Ξ½ΟΞ·Ξ»ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΟΟοκαλοΟΞ½ Ξ±Ξ½ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞΏΞ½ Ξ?λιο.

ΠδιαδικαΟΞ―Ξ± ολοκληΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΟΟ ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± ΟΟ Ξ½Ξ΅Ξ΄ΟΞ―Ξ±, ΟΟΟΟΟΞΏ, ΟΞ΅ ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΡιΟ, ΟΟΟΟ ΟΞ΅ ΟΞΏΞ»Ο Ξ±ΟΟ Ξ΄Ξ±ΟΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ δέΟΞΌΞ± Ξ?/ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ±ΟΟ ΟΞ΅ ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΟημΡία,Β ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΟΡιαΟΟΞΏΟΞ½ 2 ΞΊΞ±ΞΉ 3 ΟΟ Ξ½Ξ΅Ξ΄ΟΞ―Ξ΅Ο, ΞΌΞ΅ ΞΌΞ΅ΟοδιάΟΟΞ·ΞΌΞ± 7-10 Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½Β», Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ· ΞΟ.Β ΞΞ½Ξ±ΟΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΣΡΟΞ­ΟΞ·-ΞΞ±Ξ½ΞΉΞ?Ξ», MD, PhD, ΟλαΟΟΞΉΞΊΞ? ΟΡιΟΞΏΟ ΟΞ³ΟΟ, ΞΌΞ­Ξ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΞλληνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ Ξ»Ξ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΟΞ±Ξ½ΞΏΟΞΈΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞΉΟΞΈΞ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ§Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³ΞΉΞΊΞ?Ο (HESPRAS).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!