Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ‘’Εισιτήριο’’ σε οκτώ φάρμακα έδωσε η CHMP
[Iatronet]: ‘’Εισιτήριο’’ σε οκτώ φάρμακα έδωσε η CHMP

[Iatronet]: ‘’Εισιτήριο’’ σε οκτώ φάρμακα έδωσε η CHMP

Ξ Ξ΅ΟιλαμβάνονΟΞ±ΞΉ Ξ²ΞΉΞΏΟΟΞΏΞ΄ΟΞ½Ξ±ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ο Ξ²Οιδικά ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ±.

Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞΏΟΞ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½Ξ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞ·Ο ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΞ?Ο ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ?Ο Ξ¦Ξ±ΟμάκΟΞ½ (CHMP) Ο ΟΞΏΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ­Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΏΞΊΟΟ Ξ½Ξ­ΟΞ½ ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΡιΟΞ¬ ΡνδΡίξΡΟΞ½.

Hδη, ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ remdesivir Β ΟΞ·Ο Gilead Ξ­ΟΡι ΟΟΞΏΟαθΡί Ξ³ΞΉΞ± Ξ­Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞ· Ο ΟΟ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞ·Ο COVID-19 ΟΞ΅ ΡνΞ?Ξ»ΞΉΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ?Ξ²ΞΏΟ Ο Ξ±ΟΟ 12 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ¬Ξ½Ο ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½Β ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞΏΞ½Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟληΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ.
Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞΏΟΞ? ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΟΞ·ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΞ·Ξ½ άδΡια ΞΊΟ ΞΊΞ»ΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ±Ο Ο ΟΟ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ± ΟΞ·Ο Hansa Biopharma, imlifidase. ΞΟΞΏΟΡλΡί ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία Ξ³ΞΉΞ± ΡνΞ?Ξ»ΞΉΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΌΟΟΟΞ΅Ο ΟΞ· Ξ½Ξ΅ΟΟΞΏΟ.Β ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ μΡγάλη Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ―Ξ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξαιΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ Ο Οηλά Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞ΄ΟΞΏΟΞ½ ΟΟΞΏΞ½ ΞΉΟΟΟ ΟΞΏΟ Ξ΄ΟΟΞ·, ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΉΞΏ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο ΟΞΏ ΟΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΟΞ―ΟΡι ΟΞΏ ΟΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΏ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΌΞΏΟΟΞ΅Ο ΞΈΞ΅Ξ―.Β Β
΀ο Idefirix Ξ±ΟΞΏΟΡλΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ­Ξ½ΞΆΟ ΞΌΞΏ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ²Ξ±ΞΊΟΞ?ΟΞΉΞΏ Streptococcus pyogenes, ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ διαΟΟΞ¬ ΟΞ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ ΞΏΞ½ΞΏΞΌΞ¬ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΟΞ±ΞΉΟΞ―Ξ½Ξ΅Ο G (IgG). Ξ IgG ΟΞ±ΟάγΡΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟθΡνΞ? Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΌΞΏΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΏΟΞ³Ξ¬Ξ½ΞΏΟ . ΞΞ΅ ΟΞ· διάΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο IgG, ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΟΞ­ΟΡι ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ±ΟθΡνοΟΟ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟβάλΡι ΟΞΏ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΌΞΏΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΟΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΏ, μΡιΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ο Ξ­ΟΟΞΉ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ±ΟΟΟΟΞΉΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΏΟΞ³Ξ¬Ξ½ΞΏΟ , ΟημΡίΟΟΞ΅ ΞΏ EMA.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!