Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Τα ισχυρά αντισώματα ασθενών που ανέρρωσαν από την  COVID-19 βοηθούν στην ανάπτυξη εμβολίων
[Iatronet]: Τα ισχυρά αντισώματα ασθενών που ανέρρωσαν από την  COVID-19 βοηθούν στην ανάπτυξη εμβολίων

[Iatronet]: Τα ισχυρά αντισώματα ασθενών που ανέρρωσαν από την  COVID-19 βοηθούν στην ανάπτυξη εμβολίων

ΞΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΡμβΟλια ΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ο ΟΟ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΡδιαΟΟΡί ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΟοκαλέΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½ΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞ―ΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟάγΡι Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞ·Ο ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ·Ο-Ξ±ΞΊΞ―Ξ΄Ξ±Ο ΟΞΏΟ SARS-CoV-2.

ΞΞ±ΞΈΟΟ Ξ· Οανδημία ΟΞΏΟ COVΞD-19 ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ αμΡίΟΟΞ· Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ· ΟΞ΅ ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ·ΟΡίΟΞΏΟ Ο (ΟΟΟΟ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ?, ΞΟΟΡια ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟΞΉΞ±), ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅Ογά΢ονΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΟΟΟΞΏΟΞ±Ξ½Ξ? ΟΞ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ· Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ? Ξ½Ξ­ΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΡμβολίΟΞ½. ΣημανΟΞΉΞΊΟ ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΟΞ·Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο Ξ­ΟΡι Ξ΅ΟικΡνΟΟΟθΡί ΟΟΞ· μΡλέΟΞ· Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± Ξ±ΟΟΞΌΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΟΡι Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ COVID-19. ΀α Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ρίναι ΞΌΟΟΞΉΞ± ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟολέμηΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ»ΞΏΞ―ΞΌΟΞΎΞ·Ο. ΞΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅ΞΎΞ΅ΟΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ράν Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ SARS-CoV-2 ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΌΞΏΞ½ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± δοθοΟΞ½ ΟΟ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞΏΞ»Ο Ξ½ΞΈΞ΅Ξ― ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ±. ΞΞ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ΅ΟΞΏΟΞ½ ΟΞ· δομΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± διαΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟΞ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ SARS-CoV-2 ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΡμβολίΟΞ½.

΀α ΟΟΞΌΞ±Οίδια ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ SARS-CoV-2 Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΟάνΡια ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ½ ακίδΡΟ, ΟΞΏΟ ΟΟοΡξέΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ±ΞΉΟΞΌΞ­Ο ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞΏΞ»Ξ»ΞΏΟΞ½ ΟΞ¬Ξ½Ο ΟΟΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½Ξ± ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ±. ΞΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΟΞΊΟλληΟΞ· ΞΌΞ­ΟΟ ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΞ΅ΟΞ½ΟΞ½- Ξ±ΞΊΞ―Ξ΄ΟΞ½,Β Ξ· ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ· Ξ±Ο ΟΞ?Β Ο ΟΞ―ΟΟΞ±Ξ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞΉΞ± δομικΞ? αλλαγΞ? ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ­ΟΡι μΡμβΟάνη ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ½ΟΞ·ΟθΡί ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? μΡμβΟάνη ΞΊΞ±ΞΉ ΟΡλικά ΟΞΏ γΡνΡΟΞΉΞΊΟ Ο Ξ»ΞΉΞΊΟ (ΟΞ± γονίδια ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ) Ξ½Ξ± ΡιΟέλθΡι μέΟΞ± ΟΟΞΏ ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞΏ ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞ³ΟΞ±ΟΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ¬Ξ³ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ο ΞΉΞΏΟΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!