Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η  νόσος COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο
[Iatronet]: Η  νόσος COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο

[Iatronet]: Η  νόσος COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο

Ξ£ΟΞΏ Lancet δημοΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ 12 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΞΉΞ±Ο ΟΟΞΏΞΏΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ λοίμΟΞΎΞ· COVID-19 Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞ Ξ, ΟΞΏΞ½ Ξαναδά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±.

ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ΅Ξ―Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ ΟΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ λοίμΟΞΎΞ· COVID-19 (ΟΟΟΞΏ ΟΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΞΏΟ Ξ½ λοίμΟΞΎΞ· αλλά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ?Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ·Β ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ³Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΟ). ΞΟ ΟΞ? Ξ· Ο ΟΟΞΈΞ΅ΟΞ· ΞΏΟΡίλΡΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ· Ξ³Ξ½ΟΟΟΞ? ΟΟ ΟΟΞ­ΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞΏΟΞ?Ξ³Ξ·ΟΞ·Ο ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ? άλλΟΞ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉ-νΡοΟλαΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡιΟΞ½ αλλά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ? Ξ΅ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ―Ξ΄ΞΉΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏ Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΟ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΞΏΟ. ΞΞΌΟΟ ΟΞ± δΡδομένα ΟΞΏΟ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΟΞΈΞ΅ΟΞ· Ρίναι λίγα. ΞΟ ΞΏ δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΞΌΞΏΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ½ΞΏΟοκομΡία αΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο ΞΞ­Ξ±Ο Ξ₯ΟΟΞΊΞ·Ο (NY, ΞΞ Ξ) Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΈΞ½Ξ·ΟΟΟΞ·ΟΞ± 11% ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 334 Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ δΡΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΡιΟΞ¬, ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 218 Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ Ξ·Β ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ 28%, ΟΞΌΟΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ΟΟ ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟιλογΞ? ΟΟΞ½ ΟΞΉΞΏ Ξ²Ξ±ΟΞ­ΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ½, Ριδικά ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο ΞΞ­Ξ±Ο Ξ₯ΟΟΞΊΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞ»Ξ?Ξ³Ξ· ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Οανδημία.

Ξ£ΟΞΏ Ξ­Ξ³ΞΊΟ ΟΞΏ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Lancet δημοΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ 12 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ 2020 ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΞΉΞ±Ο ΟΟΞΏΞΏΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΒ ΞΊΞ±ΞΉ λοίμΟΞΎΞ· COVID-19 Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞ Ξ, ΟΞΏΞ½ Ξαναδά ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±. Ξ ΞΞ½Ξ±ΟληΟΟΟΞ?Ο ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½, ΞΟ ΟΟΞ¬ΞΈΞΉΞΏΟ ΞΞ±ΟΟΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ ΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ), ΟΟ Ξ½ΞΏΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±Ο ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!