Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Γονίδιο από τους Νεάντερταλ ενισχύει τη γονιμότητα στις γυναίκες
[Iatronet]: Γονίδιο από τους Νεάντερταλ ενισχύει τη γονιμότητα στις γυναίκες

[Iatronet]: Γονίδιο από τους Νεάντερταλ ενισχύει τη γονιμότητα στις γυναίκες

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± έδΡιξΡ ΟΟΞΉ ΞΌΞΉΞ± ΟΟΞΉΟ 3 Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΟ ΟΟΟΞ· κληΟΞΏΞ½ΟΞΌΞ·ΟΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ο ΟοδοΟΞ­Ξ± ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΡάνΟΞ΅ΟΟΞ±Ξ», γονιδιακΞ? ΟοικιλομοΟΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±.

ΞΡν Ρίναι ΟΞ±ΟΞ­Ο Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ±ΟΞ― ΞΏ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟΟ ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΡγκΟΟΞ½ Ξ­ΟΡι μΡγάλη διάΟκΡια ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΟΟΞΏΞ½ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟ. ΞΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΟΟ Ξ»Ξ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΟΞ?Ξ³ΞΏΟΞ± Ξ΅Ξ½Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο Ξ±ΟΞ±ΞΉΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±.

Ξ Ξ±ΟάνΟΞ·ΟΞ· ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ γονίδιο ΟΞΏΟ ΞΊΞ»Ξ·ΟΞΏΞ½ΞΏΞΌΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΡάνΟΞ΅ΟΟΞ±Ξ», ΟΞΏΟ Ξ­ΞΆΞ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΟ ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ­ΟΟΞΉ ΟΟΞΉΞ½ 40.000 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±.

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology ΟΟΞ· ΞΞ΅Ομάνια ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Karolinska Institutet Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΊΞ»Ξ·ΟΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞΏΟ Ο ΟοδοΟΞ­Ξ± Β ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ·Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΡάνΟΞ΅ΟΟΞ±Ξ» ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο, λιγΟΟΞ΅ΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΞ²ΞΏΞ»ΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ λιγΟΟΞ΅ΟΞ·Ο Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞ±Ξ³Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟΞ? ΟΞ·Ο Ξ΅Ξ³ΞΊΟ ΞΌΞΏΟΟΞ½Ξ·Ο.

Ξ ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ· Οαί΢Ρι Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ±Ξ―ΞΏ ΟΟλο ΟΟΞ· διαΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΟαδίΟΞ½ ΟΞ·Ο ΞΊΟΞ·ΟΞ·Ο.

ΞΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ±Ξ―Ξ΅Ο Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΞ·Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ· ΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟ Ξ½ΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΞΏΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ·Ο ΞΌΞ?ΟΟΞ±Ο. ΞΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ ΟΞΏΞ―ΟΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½Ξ΄ΞΏΞΌΞ·ΟΟΞ―ΞΏΟ Ξ΅ΞΌΟΞ»ΞΏΟ ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ, ΟΟΞΏΞ΅Οοιμά΢ΡΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± λάβΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΈΟΞ­ΟΡι Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΟΞ¬ΟΞΉΞΏ.

ΞΞ½Ξ±Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞ»ΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ ΟλακοΟΞ½ΟΞ± Ρίναι Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟάγΡι ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ· ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· διαΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΊΟΞ·ΟΞ·Ο.

΀α Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ·Ο ΟΞ±ΟΞ±ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ξ³ΞΊΟ ΞΌΞΏΟΟΞ½Ξ·, Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏ Ξ­ΞΌΞ²ΟΟ ΞΏ Ξ½Ξ± Ρίναι Ξ²ΞΉΟΟΞΉΞΌΞΏ.

ΞΟΞ΅Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Οαμηλά Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΞΏΞ³Ξ΅ΟΟΞ΅ΟΟΞ½Ξ·Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΟΞ·ΟΞ· ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞ²Ξ¬Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞ±Ξ³ΞΏΟΞ½ ΟΟΞΏ ΟΟΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΞΌΞ·Ξ½ΞΏ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!