Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Εντοπίζει με βιοαισθητήρες ασυμπτωματικούς φορείς κορωνοϊού
[Iatronet]: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Εντοπίζει με βιοαισθητήρες ασυμπτωματικούς φορείς κορωνοϊού

[Iatronet]: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Εντοπίζει με βιοαισθητήρες ασυμπτωματικούς φορείς κορωνοϊού

΀ο ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± λΡιΟΞΏΟ ΟγΡί ΞΌΞ­ΟΟ ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟΞ·ΟΞ?Ο ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΞΏΟ ΟηλΡΟΟΞ½ΞΏΟ Ξ? ΟάμΟλΡΟ.

ΞΞ½Ξ± ΞΊΟΞ―ΟΞΉΞΌΞΏ Ξ΅ΟγαλΡίο ΡνΟΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ Ξ±ΟΟΞΌΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΟ ΞΎΞ΅ ομάδα Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΟΞ½ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΞ΅ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½.

Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟ Ξ²ΞΉΞ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ?ΟΞ±, ΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί ΟΞ΅ ΟΟΞ―Ξ± ΞΌΟΞ»ΞΉΟ Ξ»Ξ΅ΟΟΞ¬ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΊΞ±Ξ»ΟΟΡι Ράν ΞΏ ΞΉΟΟ Ξ­ΟΡι ΟΟΞΏΟκολληθΡί ΟΟΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½Ξ± ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ±.

΀ο ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± λΡιΟΞΏΟ ΟγΡί ΞΌΞ­ΟΟ ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟΞ·ΟΞ?Ο ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΞΏΟ ΟηλΡΟΟΞ½ΞΏΟ Ξ? ΟάμΟλΡΟ. ΞΞ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± δοκιμαΟΟΡί ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞ± Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΟολογικά ΟΞ΅ΟΟ.

Ξ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? μΡλέΟΞ·, ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΞΊΞ¬ΟΟ, δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΟΞΏ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Sensors. ΀ην Ο ΟΞΏΞ³ΟΞ¬ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΏ ΟΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΟΞΏΟ ΞΞ΅ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ Ξ£ΟΟΟΞΏΟ ΞΞ―Ξ½ΟΞΆΞΉΞΏΟ (ΟΟΟΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΊΞ¬ΟΟ), ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ξ€ΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΞΉΞΏΟΞ΅ΟΞ½ΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞΏ ΞΟΞ³Ξ±ΟΟΞ?ΟΞΉΞΏ ΞΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ€Ξ΅ΟνολογίαΟ, Ξ· Ξ΅ΟΞ―ΞΊΞΏΟ ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ?ΟΟΞΉΞ±Β ΞΞ΅ΟΟΞ³Ξ―Ξ± ΞΞΏΟΟΞΏΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ , Ξ· ΞΌΞ΅ΟαδιδακΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ?ΟΟΞΉΞ± ΣοΟΞ―Ξ± ΞΞ±Ο ΟΞ―ΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ΞΞ±ΟΞ―Ξ»Ξ·Ο Ξ€ΟΡκοΟΟΞ±Ο.

Ξ Ξ²ΞΉΞΏΞ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ?ΟΞ±Ο Ξ²Ξ±ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± θηλαΟΟΞΉΞΊΟΞ½, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½ΞΏ ΟΞΉΞΌΞ±ΞΉΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΌΞ± ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞ³ΟΞ½ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟοΡξέΟΞΏΟ ΟΞ±Ο ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ.

Ξ ΟΟΟΟδΡΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ·Ο S1 ΟΟΞ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ²ΞΉΞΏΞ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ?ΟΞ± Ξ­ΟΡι ΟΟ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ²ΞΏΞ»Ξ? ΟΟΞΉΟ ΞΊΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ²ΞΉΞΏΞ·Ξ»Ξ΅ΞΊΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΉΞ΄ΞΉΟΟΞ·ΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ?ΟΞ±, ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ΅Ο ΟΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟΟΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΞΌΞ­ΟΟ ΞΌΞΉΞ±Ο Ξ΅ΞΉΞ΄ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ²ΞΉΞΏΞ·Ξ»Ξ΅ΞΊΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΞ±ΞΎΞ·Ο.

Ξ£Ο ΟΞΊΞ΅Ο Ξ?

Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ομάδα ΡκΟΞΉΞΌΞ¬ ΟΟΟ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΟΟΞ?ΟΡι ΟΞ΅ βΡλΟΞΉΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΈΟΞ΄ΞΏΟ .

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!