Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με σοβαρή COVΙD-19
[Iatronet]: Γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με σοβαρή COVΙD-19

[Iatronet]: Γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με σοβαρή COVΙD-19

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟαλία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΞΌΞΉΞ± μΡλέΟΞ· ΟΟ ΟΟΞ­ΟΞΉΟΞ·Ο Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞ΄ΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΟΞΏΟΟάθΡια Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΞΏΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΟ Ο Ξ³Ξ΅Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Covid-19.

ΞΞΉ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΞ― ΟΞ·Ο ΟΞ±ΞΈΞΏΞ³Ξ­Ξ½Ξ΅ΟΞ·Ο ΟΞ·Ο ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ?Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ Covid-19 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνη Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞ? Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞ¬ΟκΡια δΡν Ρίναι Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± ΟΞ»Ξ?ΟΟΟ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΏΞ―, ΟΞΌΟΟ ΟΞ΅ ΟΞ»Ξ΅Ο ΟΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ±Β Ξ· ηλικία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ Ξ¬ΟΟΡν ΟΟλο ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±. ΞΟΞ―ΟΞ·Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ΅ΟθΡί ΟΞ±Ξ½ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ξ· ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ―Ξ± Ο ΟοκΡίμΡνΟΞ½ Ξ½ΞΏΟΞ·ΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΟΟΟ Ο ΟΞ­ΟΟΞ±ΟΞ·, διαβΞ?ΟΞ·Ο, ΟΞ±ΟΟ ΟΞ±ΟΞΊΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟδιαγγΡιακά Ξ½ΞΏΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ±. OΞΉ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΞΏΞ― γΡνΡΟΞΉΞΊΞΏΞ― ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΌΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ±ΟΞ·Ξ½ΞΉΟΟΡί ΞΏΟΟΞ΅ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞ³ΟΞ±ΟΡί Ξ΅ΟΞ±ΟΞΊΟΟ.Β Β

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟαλία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΞΌΞΉΞ± μΡλέΟΞ· ΟΟ ΟΟΞ­ΟΞΉΟΞ·Ο Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞ΄ΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΟΞΏΟΟάθΡια Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΞΏΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΟ Ο Ξ³Ξ΅Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Covid-19 ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΊΞ΄Ξ·Ξ»ΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞ? Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞ¬ΟκΡια. ΀α Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ 17 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ 2020 ΟΟΞΏ Ξ­Ξ³ΞΊΟ ΟΞΏ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ New England Journal of Medicine.Β

Ξ ΞΞ½Ξ±ΟληΟΟΟΞ?Ο ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½, ΞΟ ΟΟΞ¬ΞΈΞΉΞΏΟ ΞΞ±ΟΟΟΞ―ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (ΞΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ ΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ), ΟΟ Ξ½ΞΏΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±Ο ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!